Grāmatvedības uzskaite kļūst arvien elektroniskāka, un dokumentu daudzumam papīra formā ir tendence samazināties. Tomēr svarīgi ir ievērot dokumentu kārtošanai noteiktās prasības, lai nodrošinātu dokumentu saglabāšanas pamatprincipus.

Grāmatvedības uzskaite jāorganizē tā, lai kvalificēta trešā persona varētu gūt patiesu un skaidru priekšstatu par uzņēmuma finansiālo stāvokli bilances datumā, tā darbības rezultātiem, naudas plūsmu noteiktā laikposmā, kā arī konstatēt katra saimnieciskā darījuma sākumu un sekot tā norisei. Tāpat jāievēro normatīvajos aktos noteiktās prasības, ar kurām nodrošina arī fizisku kārtību grāmatvedības uzskaites dokumentos.

Likumā "Par grāmatvedību" noteikts: "Par uzņēmuma arhīva saglabāšanu ir atbildīgs uzņēmuma vadītājs." Savukārt Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr.585 "Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju" (MK noteikumi Nr.585) noteikts, ka grāmatvedības organizācijas dokumenti nosaka kārtību, kādā uzņēmums glabā grāmatvedības dokumentus.