Pašvaldība lūdz izrakstīt rēķinu, norādot tajā pašvaldības bankas kontu. Šāds lūgums tiek pamatots ar Valsts kontroles pārbaudēm. Vai ir kāds normatīvais akts, kas nosaka, ka, izrakstot rēķinu pašvaldībai, tajā obligāti jānorāda bankas konts?

Grāmatvedības likuma (GL) 11.panta 5.daļā noteikts, ka attaisnojuma dokumentā jānorāda dokumenta veida nosaukums, datums, numurs un tā autors, saimnieciskā darījuma apraksts un vērtība naudas izteiksmē, kā arī informācija, kas ļauj nepārprotami identificēt citus saimnieciskā darījuma dalībniekus, ja tādi ir. Tikpat svarīgi atcerēties, ka attaisnojuma dokumentam jāsatur sniegtās informācijas atbildīgās personas paraksts, ja likums konkrētajā situācijā nenosaka savādāk.