Šajā rakstā aplūkošu jautājumus par līgumiem, kas sākas vienā, bet noslēdzas citā pārskata gadā jeb ilgtermiņa līgumiem. Viens no ilgtermiņa līgumu veidiem ir būvdarbu līgums.

Būvdarbu līgums ir "līgums par būvdarbu veikšanu (piemēram, par vienas atsevišķas būves vai vairāku projektēšanas, tehnoloģisku vai citu iemeslu dēļ savstarpēji saistītu vai savstarpēji atkarīgu būvju kopuma izveidošanu, novietošanu, pārbūvēšanu, atjaunošanu, restaurēšanu, iekonservēšanu, ierīkošanu vai nojaukšanu), vides atjaunošanu pēc būves nojaukšanas vai citu ar būvniecību saistītu pakalpojumu sniegšanu" (Ministru kabineta (MK) noteikumu Nr.775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" (MK noteikumi) 168.1.apakšpunkts). Arī turpmāk, bilances datumā novērtējot ilgtermiņa līgumus, būs izmantojami līdzšinējie kritēriji klasifikācijai, savukārt ieņēmumu un izmaksu atzīšanai - darbu izpildes procenta metode / procentuālās izpildes metode. Salīdzinot ar vecajiem[1], jaunajos MK noteikumos ir vairāk skaidrots gan par būvdarbu līgumiem (vecajos MK noteikumos izmantots termins "būvlīgumi"), gan par to novērtēšanu, uzskaiti un atspoguļošanu gada pārskatā.