Ministru kabineta (MK) noteikumu Nr.775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" (MK noteikumi Nr.775) 184.punktā noteikti 2 līgumdarbu izpildes pakāpes aprēķināšanas veidi. Vai ir atļauts izvēlēties jebkuru no tiem? No kā atkarīga veida izvēle? Kā tiek koriģēts otrs rādītājs atkarībā no pirmā rezultātiem, proti, vai faktiskā izpildīto darbu vērtība vai izmaksu summa var būt lielāka nekā ar procentu metodi aprēķinātā? Vai visiem celtniecības objektiem jālieto viens aprēķina veids vai arī dažādiem objektiem var izmantot atšķirīgus aprēķina veidus? Vai grāmatvedības politikā var noteikt dažādu veidu izmantošanu? Ar kādiem dokumentiem jāpamato šie aprēķini?