Uzņēmums vēlas ieguldīt meitas uzņēmuma pamatkapitālā savu nekustamo īpašumu - ēkas. Ir veikta īpašuma pārvērtēšana un saņemts atzinums par mantisko ieguldījumu. Vai darījumu var grāmatot šādi:

 • Uzkrātais nolietojums:
  • D 1290 Pamatlīdzekļu (PL) nolietojums,
  • K 1210 Zemes gabali, ēkas, būves, ilggadīgie stādījumi un citi nekustamā īpašuma objekti;
 • Ieguldījums:
  • D 1310 Līdzdalība meitas uzņēmumu kapitālā, 
  • K 1210;
 • Atlikusī vērtība:
  • D 7XXX Saimnieciskās darbības izdevumi (vai 8XXX Dažādi ieņēmumi un izdevumi),
  • K 1210?

Vai arī darījums jāgrāmato kā pārvērtēšanas rezerve? Kā darījumu norādīt uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) deklarācijā? PL novērtēts par zemāku vērtību nekā bilancē, līdz ar to peļņas vai zaudējumu aprēķinā tas būs izdevumos.