2022.gada 21.jūnijā ir pieņemti jauni Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr.380 "Noteikumi par reliģisko organizāciju un to iestāžu gada pārskatiem un grāmatvedības kārtošanu vienkāršā ieraksta sistēmā". Kas mainījies?

MK noteikumi Nr.380 "Noteikumi par reliģisko organizāciju un to iestāžu gada pārskatiem un grāmatvedības kārtošanu vienkāršā ieraksta sistēmā" nosaka gan kārtību, kādā reliģiskās organizācijas un to iestādes kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā, gan šo organizāciju gada pārskatu struktūru, apjomu un saturu, gan arī sagatavošanas, pārbaudīšanas un iesniegšanas kārtību. Līdz ar šo noteikumu pieņemšanu spēku zaudē MK noteikumi Nr.928 "Noteikumi par reliģisko organizāciju gada pārskatiem".

Kas mainījies?

Salīdzinājumā ar MK noteikumiem Nr.928 jaunajos noteikumos ir vairāk skaidrotas prasības vienkāršā ieraksta grāmatvedībai, kā arī noteikumu pielikumā pievienots vienkāršās grāmatvedības reģistra paraugs. Svarīgi ir arī tas, ka vairākas noteikumu normas stāsies spēkā tikai 2023.gadā.