Krājumi ir preces, kas iepirktas un tiek turētas tālākpārdošanai, ieskaitot, preces, kuras mazumtirgotājs iepircis un tur tālākpārdošanai, vai zeme un cits īpašums, kuru tur tālākpārdošanai. Vai krājums ir arī nekustamais īpašums, kas nopirkts pārdošanai un tiek glabāts ilgāk nekā 12 mēnešus?