Ministru kabineta (MK) noteikumu Nr.775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" (MK noteikumi Nr.775) 305.2punktā paredzēts: ja sabiedrība, uzsākot likuma piemērošanu (no 01.01.2016.), pārtrauc bilancē norādīt citu aktīva vai pasīva posteni (piemēram, bilances pasīva posteni "Atliktā nodokļa saistības"), tā attiecīgo posteni pārklasificē, ņemot vērā šajā postenī norādītās summas saimniecisko saturu un būtību (piemēram, atliktā nodokļa saistību atlikuma summu pārklasificē par iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu un pēc pārklasifikācijas norāda bilances postenī "Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa un nesegtie zaudējumi"). Vai šī norma jāpiemēro arī tad, ja uzņēmums 2016.gadā turpināja atzīt atlikto nodokli atbilstoši Starptautiskajam grāmatvedības standartam (SGS) Nr.12 "Ienākuma nodokļi" (SGS Nr.12), bet no 2017.gada to vairs nerēķina? Vai tomēr šajā gadījumā jāveic salīdzinošo rādītāju korekcijas atbilstoši MK noteikumos Nr.775 paredzētajai kārtībai par grāmatvedības politikas maiņu?

Līdzīgs jautājums arī par ieguldījuma īpašumu uzrādīšanu - piemēram, 2016.gadā tos turpina uzrādīt un uzskaitīt atbilstoši SGS Nr.40 "Ieguldījuma īpašums", bet no 2017.gada klasificē kā pamatlīdzekļus (PL). Vai tā ir pārklasificēšana atbilstoši MK noteikumu Nr.775 303.punktam, vai arī grāmatvedības politikas maiņa, koriģējot iepriekšējo periodu rezultātus?