Turpinot 02.03.2018. publikācijā "Iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķinu īpatnības 2018.gadā" un 09.03.2018. publikācijā "Iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķinu īpatnības 2018.gadā. 2.daļa" iesākto tēmu, šoreiz aplūkosim, kādos gadījumos var veidoties nodokļa pārmaksa un kādā kārtībā tiek aprēķināts pārmaksātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) apmērs. 

Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (likums par IIN) 15.panta 15.daļā noteikts: ja maksātājam piemēro atskaitījumus saskaņā ar likuma par IIN 3.panta 2.daļas 1., 2. un 3.punktu un 3.panta 2.4daļas 2.punktā noteiktajā gadījumā, maksātāja gada (algas nodokļa maksātāja – mēneša) ienākuma daļai, kas pārsniedz 20 004 EUR gadā (1667 EUR mēnesī), piemēro nodokļa likmi saskaņā ar likuma par IIN 15.panta 2.daļas 2. un 3.punktu (23% vai 31,4%) vai 3.daļas 2.punktu (23%), bet aprēķināto nodokļa apmēru samazina par nodokli, kas aprēķināts, atskaitījumu summu, kas pārsniedz 20 004 EUR, reizinot ar nodokļa likmi 20% apmērā.