Jau drīz būs 20.jūlijs, kad daudzi uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) maksātāji iesniegs 1.deklarāciju, kas jāaizpilda atbilstoši jaunajam nodokļa aprēķina modelim. Daudzi, tomēr ne visi – Valsts ieņēmumu dienesta (VID) metodiskajā materiālā skaidrots, ka deklarācija jāiesniedz tikai tad, ja nodokļa maksātājam par periodu no 01.01.2018. līdz 30.06.2018. veidojas ar UIN apliekams objekts.

Ja nodokļa maksātājs pārskata periodā neaprēķina dividendes, dividendēm pielīdzinātas izmaksas vai nosacītās dividendes vai viņam nerodas ar saimniecisko darbību nesaistīti izdevumi, nodokļa maksātājam neveidojas ar UIN apliekams objekts un ir tiesības neiesniegt deklarāciju katru mēnesi (tostarp 20.07.2018. neiesniegt 1.deklarāciju), bet iesniegt tikai pārskata gada pēdējā taksācijas perioda (mēneša) UIN deklarāciju (Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma (Likums) 4.panta 5.daļa un 17.panta 4.daļa). VID skaidro, ka deklarāciju nav nepieciešams iesniegt tikai tādēļ, lai norādītu iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu, zaudējumus vai citu informāciju, kas neietver ar nodokli apliekamos objektus (šo informāciju nodokļa maksātājs norādīs 1.deklarācijā par mēnesi, kurā viņam veidosies ar nodokli apliekams objekts, vai pēdējā pārskata perioda mēneša deklarācijā).