Zaudēto debitoru parādu norakstījumu un par šaubīgiem atzīto debitoru parādu uzkrājumu summu korekcijas uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) deklarācijā pamatā regulē likuma Par uzņēmumu ienākuma nodokli (likums par UIN) 9. un 9.1 pants, pārejas noteikumu 96., 97., 105.punkts un Ministru kabineta  04.07.2006. noteikumu Nr.556 Likuma Par uzņēmumu ienākuma nodokli normu piemērošanas noteikumi (MK noteikumi Nr.556) 77., 77.1, 77.2 un 77.3 punkts. Minēto normatīvo aktu noteikumu piemērošanā jau ilgstoši pastāv vairākas neskaidrības un pat nepieņemamas situācijas.