01.01.2018. stājies spēkā Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums (UIN likums), nosakot konceptuāli jaunu šī nodokļa aprēķinu kārtību. Līdz ar to uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) deklarācija par 2017.gadu ir pēdējā, kas jāsagatavo atbilstoši iepriekš spēkā esošajai sistēmai. Kas, sagatavojot 2017.gada UIN deklarāciju un veicot finanšu plānošanu nākamajiem periodiem, jāievēro papildus jau ierastajām darbībām?

Līdz 31.12.2017. UIN Latvijā piemēroja visai nodokļa maksātāja saņemtajai peļņai, ko attiecīgi koriģēja ar dažādiem lielumiem, piemēram, pamatlīdzekļu (PL) nolietojumu, ar saimniecisko darbību nesaistītām izmaksām u.c. Savukārt jaunajā UIN piemērošanas kārtībā paredzēts nodokli piemērot saskaņā ar naudas plūsmas principu, t.i., izmaksā dividendes – samaksā nodokli, veic neatskaitāmas izmaksas – atkal samaksā nodokli.

Rakstā aplūkota pāreja no vecās uz jauno UIN aprēķina sistēmu nodokļu maksātājam, kas gan 2017., gan 2018.gadā maksā UIN.

Zaudējumu ierobežota segšana 2017.gadā

Aprēķinot UIN par 2017.gadu, saskaņā ar pēdējiem likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" (likums par UIN) grozījumiem 2017.gada taksācijas periodā pirmstaksācijas periodu zaudējumus ir tiesības segt par summu, kas nepārsniedz 75% no ienākuma, kas apliekams ar UIN pēc veiktās koriģēšanas.