Ienākums no īpašuma, piemēram, īpašuma iznomāšanas, ja netiek veikta aktīva saimnieciskā darbība un netiek atzīti saimnieciskās darbības izdevumi, izņemot nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi par attiecīgo nekustamo īpašumu, tiek pielīdzināts ienākumam no kapitāla un aplikts ar nodokli pēc 10% likmes. Nodokļa maksātājs, kurš gūst minētos ienākumus var nereģistrēties Valsts ieņēmumu dienestā (VID) kā saimnieciskās darbības veicējs (likuma Par iedzīvotāju ienākuma nodokli (likums par IIN)11. panta 12. daļa un 15. panta 7. daļa). Uzņēmuma īpašnieks 1 istabu no sava dzīvokļa grib nomāt ofisa vajadzībām. Vai šajā gadījumā var piemērot minēto likuma par IIN pantu? Kā noteikt nomas maksu par 1 kvadrātmetru? Vai nomas maksa sastāv tikai no tirgus cenas par 1 kvadrātmetru, vai arī nomas maksā drīkst iekļaut, piemēram, maksu par siltumenerģiju, elektroenerģiju u.c. ar telpas izmantošanu tieši saistītās izmaksas? Vai nomas maksu regulē kādi Ministru kabineta noteikumi?