2017.gada maijā un jūnijā pieņemti vairāki interesanti Eiropas Savienības Tiesas (EST) prejudiciālie nolēmumi un spriedumi pievienotās vērtības nodokļa (PVN) lietās. Apkopojam būtiskāko!

Detalizēta informācija par rakstā minēto lietu apstākļiem, tiesas apsvērumiem, kā arī cita svarīga informācija latviešu valodā pieejama http://curia.europa.eu.

Lai gan konkrētais gadījums neattiecas uz PVN, bet gan muitas maksājumiem (tai skaitā PVN), vēlos uzmanību pievērst EST 18.05.2017. spriedumam lietā Nr.C-154/16, kurā tiesvedība notika starp VAS "Latvijas dzelzceļš" un Latvijas Valsts ieņēmumu dienestu (VID) par muitas parāda rašanos, ja ir konstatēts kravas iztrūkums saistībā ar neatbilstoši noslēgtu vai bojātu vagona cisternas noliešanas ierīci. Kopējā papildus aprēķinātā muitas maksājumu summa saskaņā ar šo lietu bija 415 EUR.

EST cita starpā nosprieda, ka nodoklis nav jāmaksā par to preču, kurām piemērota Kopienas ārējā tranzīta procedūra, daļu, kas ir gājusi bojā vai neglābjami zudusi, bet valstij, t.i., Latvijas tiesai, jāpārliecinās, vai tāds apstāklis kā noliešanas ierīces bojājums šajā gadījumā atbilst kritērijiem, kas raksturo "nepārvaramas varas" un "neparedzamu apstākļu" jēdzienus, proti, vai tas ir neparasts un ārpus uzņēmēja, kas darbojas šķidrumu transportēšanas jomā, ietekmes un vai no tā sekām nevarēja izvairīties, neraugoties uz pienācīgu rūpību. Galīgais lēmums šajā lietā būs jāpieņem Latvijas Republikas Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentam.

Ar kravu pārvadājumiem saistītu pakalpojumu sniedzējiem ieteicams pievērst uzmanību EST 29.06.2017. prejudiciālajam nolēmumam lietā Nr.C-288/16 par pakalpojumiem, kas uzskatāmi par saistītiem ar preču eksportu vai importu tieši saistītu pakalpojumu sniegšanu. Šajā lietā pret VID tiesājās un zaudēja Latvijas nodokļu maksātājs individuālais komersants (IK) "L.Č.".