2019.gada jūnijā neatkarīgā starpvaldību organizācija Finanšu darījumu darba grupa (FATF), kas izstrādā un sekmē politiskās nostādnes pasaules finanšu sistēmas aizsardzībai pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma un proliferācijas finansēšanu, pabeidza darbu pie ieteikumiem kriptovalūtu jomas regulējumam Eiropas Savienības 38 dalībvalstīs.

Tika pieņemtas vadlīnijas ar risku pamatotai pieejai virtuālajām valūtām, kurās precīzāk izskaidrota FATF prasību piemērošana virtuālajiem aktīviem un virtuālo aktīvu pakalpojumu sniedzējiem, īpašu uzmanību pievēršot šādiem aspektiem:

 • ar risku pamatotas pieejas piemērošana virtuālo aktīvu darbībām vai operācijām un virtuālo aktīvu pakalpojumu sniedzējiem,
 • virtuālo aktīvu pakalpojumu sniedzēju uzraudzība,
 • noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un terorisma un proliferācijas finansēšanas apkarošanas nolūkā veikta uzraudzība,
 • licencēšana un reģistrācija,
 • preventīvie pasākumi, piemēram, klienta uzticamības pārbaude, uzskaite un ziņošana par aizdomīgiem darījumiem, sankcijas un citi noteikumu izpildei nepieciešamie pasākumi,
 • starptautiskā sadarbība.

Vadlīniju mērķis ir veicināt valstu kompetento iestāžu izpratni un sniegt tām atbalstu virtuālo aktīvu un to pakalpojumu sniedzēju regulējošu risinājumu izstrādē un attīstīšanā, tostarp, ja nepieciešams, veicot atbilstīgus grozījumus nacionālajos tiesību aktos to attiecīgajā jurisdikcijā, lai novērstu naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas riskus, kas saistīti ar virtuālajiem aktīviem  un to pakalpojumu sniedzēju darbībām.

Virtuālo aktīvu pārsūtīšana

FATF ieviesusi ieteikumus, kuri attiecas uz virtuālajiem aktīviem un ir jāņem vērā to pakalpojumu sniedzējiem un citām atbildīgajām struktūrām, kas nodarbojas ar virtuālo aktīvu pārsūtīšanu. Saskaņā ar šiem ieteikumiem valstīm jānodrošina nepieciešamā uzraudzība, tostarp nosakot pienākumu iegūt, glabāt un pārsūtīt nepieciešamo informāciju par nosūtīšanas iniciatoru (nosūtītāju) un saņēmēju, lai identificētu aizdomīgus darījumus un par tiem ziņotu, pārraudzītu informācijas pieejamību, veiktu iesaldēšanas darbības un aizliegtu darījumus ar noteiktām personām un organizācijām.

Tādēļ valstīm jānodrošina, ka virtuālo aktīvu pārsūtīšanā iesaistītās pasūtītāju iestādes iegūst un glabā nepieciešamo informāciju, proti, precīzas ziņas gan par nosūtītāju, gan saņēmēju, un pārsūta to saņēmējām iestādēm.

Nepieciešamā informācija ietver šādas ziņas:

 • iniciatora (nosūtītāja) vārds;
 • iniciatora (nosūtītāja) konta numurs, ja šādu kontu izmanto transakcijas veikšanai (piemēram, virtuālo aktīvu e‑maks);
 • iniciatora (nosūtītāja) fiziskā (ģeogrāfiskā) adrese vai valsts identifikācijas kods, vai klienta identifikācijas numurs (nevis transakcijas numurs), kas kalpo kā pasūtītāja iestādes apkalpotā iniciatora unikāls identifikators, vai dzimšanas datums un vieta;
 • saņēmēja vārds;
 • saņēmēja konta numurs, ja šādu kontu izmanto transakcijas veikšanai (piemēram, virtuālo aktīvu e‑maks).

Kompetentajām iestādēm vajadzētu būt iespējai piekļūt visiem virtuālo aktīvu pakalpojumu sniedzēju rīcībā esošajiem dokumentiem un informācijai, tostarp pilnvarām izmantot piespiedu pasākumus, lai panāktu ierakstu sagatavošanu.

Standartu ieviešana – prioritāte

Maršals Bilingslī (Marshall Billingslea), ASV Valsts kases sekretāra palīgs terorisma finansēšanas apkarošanas jautājumos, norādījis, ka FATF standartu piemērošana virtuālajai valūtai jāierindo prioritāšu saraksta augšgalā.

Atsevišķi nozares pārstāvji, jo īpaši tādu pakalpojumu sniedzēji kā kriptovalūtu biržas, pauduši bažas saistībā ar dažu ieteikumu īstenošanu. Tāpēc virtuālo aktīvu pakalpojumu sniedzēji ir nodibinājuši asociāciju, lai nodrošinātu globālu un vienotu atbalstu virtuālo aktīvu nozares sadarbībai ar valdības iestādēm un FATF un strādātu starptautiskā līmenī, ieviešot tādus standartus, kas ietver informācijas apmaiņu un paraugprakses izveidi visas nozares mērogā.

Nozares pārstāvji gaida turpmākos paskaidrojumus par FATF vadlīniju ieviešanu, ko varētu sniegt G7 galotņu sanāksme, kas no 2019.gada 24. līdz 26.augustam notika Francijas pilsētā Biaricā.