30.09.2016. stājas spēkā grozījumi Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr.96 "Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība" (MK noteikumi Nr.96), saskaņā ar kuriem ieviestas izmaiņas apkalpojošo dienestu pārreģistrācijai, noteiktas nodokļu maksātāju grupas, kas var darījumu reģistrēšanai nelietot kases aparātus, kā arī paplašināti maksājumu veidi, kurus izmantojot, noteiktos izņēmuma gadījumos darījumu reģistrēšanai var nelietot kases aparātus, hibrīda kases aparātus vai kases sistēmas.

Atbilstoši veiktajiem grozījumiem konkrētas MK noteikumu Nr.96 82.punktā noteiktas nodokļu maksātāju grupas, saņemot no darījuma partnera samaksu ne tikai skaidrā naudā, bet arī ar maksājumu kartēm vai mobilajām aplikācijām var darījumu reģistrēšanai nelietot kases aparātus, bet saņemto samaksu apliecināt, izsniedzot numurētu Valsts ieņēmumu dienestā (VID) reģistrēto kvīti vai numurētu VID reģistrēto biļeti.

Tāpat ar grozījumiem sabiedriskā transporta pakalpojumu nozarei līdz 01.01.2019. pagarināts pārejas periods MK noteikumos Nr.95 "Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām" noteiktajām prasībām atbilstošu kases aparātu, hibrīda kases aparātu vai kases sistēmu lietošanas uzsākšanai, lai jaunās sabiedriskā transporta pakalpojumu norēķinu sistēmas ieviešanas periodu saskaņotu ar jaunajām prasībām atbilstošu kases aparātu, hibrīda kases aparātu vai kases sistēmu lietošanas uzsākšanas termiņu.

No MK noteikumiem Nr.96 izslēgta apkalpojošiem dienestiem un atbilstības pārbaudes institūcijai noteiktā prasība, reģistrējoties VID, iesniegt līgumu ar apdrošināšanas kompāniju vai banku par nodrošināto drošības garantiju, aizstājot to ar prasību iesniegt dokumentu, kas apliecinātu, ka tiek nodrošināta civiltiesiskās atbildības apdrošināšana pret zaudējumiem, ja tādi radīsies apkalpojošā dienesta vai atbilstības pārbaudes institūcijas profesionālās darbības vai bezdarbības dēļ.

Saskaņā ar veiktajiem grozījumiem jau reģistrētie apkalpojošie dienesti un nodokļu maksātāji, kas plāno reģistrēties kā apkalpojošie dienesti un atbilstības pārbaudes institūcija, iesniedzot VID iekļaušanai datubāzē nepieciešamos dokumentus, līguma par nodrošināto drošības garantiju vietā iesniedz dokumentus par nodrošināto civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu pret zaudējumiem, ja tādi radīsies apkalpojošā dienesta vai atbilstības pārbaudes institūcijas profesionālās darbības vai bezdarbības dēļ. Minimālais nodrošināmais atbildības limits ir 30 000 EUR.

Atbilstības pārbaudes institūcijai ir pienākums līdz 01.07.2017. visiem VID datubāzē reģistrēto kases aparātu un kases sistēmu modeļiem, modifikācijām un programmas versijām veikt atbilstības pārbaudi (MK noteikumu Nr.96 141.3punkts).

Tāpat svarīgi ievērot, ka līdz 31.12.2016. apkalpojošiem dienestiem, kas VID datubāzē ir reģistrēti līdz 30.06.2016., saskaņā ar MK noteikumu Nr.96 141.4punktu ir jāveic pārreģistrācija, tādējādi apkalpojošajiem dienestiem MK noteikumos Nr.96 noteiktajā kārtībā jāveic pārreģistrācija, papildus iesniegumam par iekļaušanu VID datubāzē iesniedzot šādus dokumentus:

  • spēkā esošu līgumu (vai tā kopiju), kas apliecina, ka tiek nodrošināta civiltiesiskās atbildības apdrošināšana pret zaudējumiem atbilstoši MK noteikumu Nr.96 120.punkta nosacījumiem;
  • izglītības dokumentu, kas izsniegts apkalpojošā dienesta atbildīgajai personai atbilstoši kārtībai, kādā izsniedzami valsts atzīti profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinoši dokumenti un akreditētas profesionālās izglītības programmas daļas apguvi apliecinoši dokumenti, par atbilstošu tehnisko izglītību vai arodizglītību, vai profesionālo kvalifikāciju;
  • apliecinājumu par apkalpojošā dienesta ieviestās nodokļu risku vadības atbilstību prasībām, kas noteiktas MK noteikumos Nr.459 "Noteikumi par Padziļinātās sadarbības programmas darbību";
  • informāciju par apkalpojamiem kases aparātiem, hibrīda kases aparātiem, kases sistēmām, specializētām ierīcēm un iekārtām;
  • ja apkalpojošais dienests nav VID vienotajā datubāzē (reģistrā) iekļauta kases aparāta, hibrīda kases aparāta, kases sistēmas vai specializētās ierīces un iekārtas modeļa (modifikācijas) ražotājs vai ražotāja autorizēts pārstāvis, – apkalpojošā dienesta, kas ir konkrētā kases aparāta, hibrīda kases aparāta, kases sistēmas vai specializētās ierīces un iekārtas modeļa (modifikācijas) ražotājs vai ražotāja autorizēts pārstāvis, izsniegta atļauja apkalpojošam dienestam apkalpot šīs ierīces vai iekārtas;
  • atbilstošu telpu īpašuma vai lietošanas tiesības apliecinošu dokumentu vai tā kopiju (uzrādot oriģinālu);
  • dokumentu, kas apliecina atbilstoša tehniskā nodrošinājuma esamību, lai kvalitatīvi veiktu kases aparātu, hibrīda kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču un iekārtu modeļu vai modifikāciju apkalpošanu, vai tā kopija (uzrādot oriģinālu);
  • apliecinājumu, ka apkalpojošais dienests profesionālās darbības rezultātā iegūto informāciju neizpaudīs trešajām personām, izņemot VID.

Pārreģistrācijas rezultātā apkalpojošais dienests tiks reģistrēts un iekļauts kases aparātu, hibrīda kases aparātu, kases sistēmu apkalpojošo dienestu VID datubāzē.