Valsts ieņēmumu dienests (VID) atgādina, ka sākot ar eiro ieviešanas dienu, grāmatvedības reģistros un ierakstos vērtības mērs ir eiro un grāmatvedībā izmantojamais (ārvalstu valūtā izteiktu attaisnojuma dokumentu pārrēķinam, aktīvu un saistību pārvērtēšanai u..c.) ārvalstu valūtas kurss ir: