Valsts ieņēmumu dienests (VID) atgādina, ka sākot ar eiro ieviešanas dienu, grāmatvedības reģistros un ierakstos vērtības mērs ir eiro un grāmatvedībā izmantojamais (ārvalstu valūtā izteiktu attaisnojuma dokumentu pārrēķinam, aktīvu un saistību pārvērtēšanai u..c.) ārvalstu valūtas kurss ir:

Uzņēmumiem, kuri saskaņā ar finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku darbību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem sagatavo gada pārskatus atbilstoši Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, atļauts grāmatvedībā izmantojamā ārvalstu valūtas kursa vietā izvēlēties izmantot citu valūtas kursu avotu atbilstoši Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām. 

VID norāda, ka eiro atsauces kursi tiek noteikti, pamatojoties uz ECB sistēmas un citu centrālo banku saskaņošanas procedūru, kas notiek katru darbadienu plkst. 15:15 (pēc Latvijas laika) un atspoguļo valūtas tirgus situāciju attiecīgajā brīdī.

Ja attaisnojuma dokumentos pēc eiroieviešanas dienas vērtības mērs ir cita ārvalstu valūta, tajos norādītās summas iegrāmatošanai pārrēķina eiro pēc grāmatvedībā izmantojamā ārvalstu valūtas kursa, kas spēkā saimnieciskā darījuma dienas sākumā.

Piemērs 

17.01.2014. uzņēmums saņēmis pakalpojumu no ārvalstu komersanta par USD 1 000. 17.01.2014. dienas sākumā, kamēr nav noteikti 17.01.2014. valūtas kursi, ECB publicējusi 16.01.2014. valūtas kursu – 1,31 EUR/USD. Tātad uzņēmums darījuma summu pārrēķinās eiro un iegrāmatos, izmantojot valūtas kursu 1,31 EUR/USD (USD 1 000 / 1,31 = EUR 763,36). Plkst. 15:15 ECB publicē 17.01.2014. valūtas kursu, piemēram, 1,32 EUR/USD, tomēr pat, ja darījuma grāmatošanas brīdī ir publicēts 17.01.2014. valūtas kurss, uzņēmums neatkarīgi no darījuma veikšanas laika un grāmatošanas laika izmantos dienas sākumā publicēto valūtas kursu, t.i. 1,31 EUR/USD.

Ja šajā piemērā aprakstītais darījums būtu veikts Baltkrievijas rubļos (BYR), kura kursu ECB nepublicē, uzņēmums izmantotu, piemēram, Financial Times publicēto 16.01.2014. BYR kursu (piemēram, 11 139,10 EUR/BYR).

Ja saimnieciskā darījuma diena ir darba diena Latvijā, bet tai nav publicēts grāmatvedībā izmantojamais ārvalstu valūtas kurss, jo saskaņā ar ārvalstu valūtas kursa avota publicēšanas kalendāru šī diena ir brīvdiena, izmanto pēdējo pieejamo grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu.