Likumā Par iedzīvotāju ienākuma nodokli (likums par IIN) noteikts, ka fiziskās personas gūtais ienākums no kapitāla pieauguma ir apliekams ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN). IIN likme ienākumam no kapitāla pieauguma ir 15%, atgādina Valsts ieņēmumu dienests (VID).

Personām, kuras gūst ienākumu no kapitāla pieauguma, ja ienākumi no kapitāla aktīvu atsavināšanas mēnesī pārsniedz 711,44 EUR, līdz ienākuma gūšanas mēnesim sekojošā mēneša piecpadsmitajam datumam ir jāiesniedz VID deklarācija par ienākumu no kapitāla pieauguma.

Tādējādi līdz 19.11.2014. personām ir jāiesniedz VID deklarācija par ienākumu no kapitāla pieauguma par 2014.gada oktobrī gūtajiem ienākumiem no kapitāla pieauguma, ja tie pārsniedz 711,44 EUR.

Aprēķinātā nodokļa summa nodokļu maksātājam jāiemaksā budžetā ne vēlāk kā 15 dienu laikā no likumā noteiktās deklarācijas par ienākumu no kapitāla pieauguma iesniegšanas dienas, tas ir, attiecīgi līdz 15.12.2014.

VID vērš uzmanību, ka no 01.01.2014., ja tiek atsavināts vienīgais nekustamais īpašums un ienākums no jauna tiek ieguldīts funkcionāli līdzīgā nekustamā īpašumā 12 mēnešu laikā pēc nekustamā īpašuma atsavināšanas, par ienākuma gūšanas dienu uzskata nākamo dienu pēc dienas, kad pagājuši 12 mēneši no nekustamā īpašuma atsavināšanas dienas. Tas nozīmē, ka gadījumā, ja tiek atsavināts vienīgais nekustamais īpašums un 12 mēnešu laikā pēc tā atsavināšanas ienākums no jauna tiek ieguldīts funkcionāli līdzīgā nekustamajā īpašumā, tad ienākums no nekustamā īpašuma pārdošanas ir ar IIN neapliekams ienākums.

VID atgādina, ka savlaicīga nekustamā īpašuma ierakstīšana zemesgrāmatā ir svarīgs priekšnoteikums, lai izpildītos nosacījums par 60 mēnešu periodu, kopš nekustamais īpašums ir iereģistrēts zemesgrāmatā, un ienākums no nekustamā īpašuma pārdošanas būtu ar IIN neapliekams ienākums.

VID atgādina, ka kapitāla aktīvi ir

  • nekustamais īpašums (ieskaitot nekustamā īpašuma iegūšanas tiesības), proti, pārdodot nekustamo īpašumu, no gūtā ienākuma jāmaksā IIN 15% apmērā;
  • akcijas, kapitāla daļas, pajas, ieguldījumi personālsabiedrībā un citi Finanšu instrumentu tirgus likumā minētie finanšu instrumenti;
  • ieguldījumu fondu apliecības un citi pārvedami vērtspapīri, kas apliecina līdzdalību ieguldījumu fondos vai tiem pielīdzināmos kopējo ieguldījumu uzņēmumos;
  • parāda instrumenti (parādzīmes, noguldījumu sertifikāti, komercsabiedrību emitēti īstermiņa parāda instrumenti) un citi naudas instrumenti, kas tiek tirgoti naudas tirgos;
  • uzņēmums Komerclikuma izpratnē;
  • intelektuālā īpašuma objekti;
  • ieguldījumu zelts un citi dārgmetāli, darījumu objekti valūtas tirdzniecības biržā vai preču biržā.

Kapitāla pieaugumu nosaka, no kapitāla aktīva atsavināšanas cenas atņemot iegādes vērtību un kapitāla aktīvā veikto ieguldījumu vērtību kapitāla aktīva turēšanas laikā. 

Veidlapas paraugs pieejams iVeidlapas sadaļā Nodokļi/Iedzīvotāju ienākuma nodoklis - Deklarācija par ienākumu no kapitāla pieauguma (DK, DK pielikums, GD).