Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likumā (PVN likums) noteikto par nodokļa rēķinu uzskata dokumentu papīra vai elektroniskā formā, kurā norādīti konkrēti rekvizīti un cita informācija. Par atsevišķiem darījumiem nodokļa rēķinā ir nepieciešams iekļaut attiecīgas norādes un atsauces, kuras ir apkopotas zemāk izvietotajā tabulā.

Starptautiskajos darījumos nodokļu maksātāju un dalībvalstu kompetento iestāžu administratīvais slogs ir mazāks, ja nodokļa rēķinos ir norādītas atsauces uz Padomes direktīvas 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu normām nevis uz attiecīgo valstu nacionālās likumdošanas normām. Līdz ar to zemāk minētajā tabulā gadījumos, kad, veicot starptautisko darījumu, rēķinā ir jānorāda atsauce uz normatīvā akta normu, ir norādītas atsauces uz iepriekš minētās direktīvas normām nevis uz PVN likuma normām. 

Atsauces un norādes nodokļa rēķinā 

Darījums:
PVN
Atsauce
Atsauce angļu valodā
Būvniecības pakalpojuma sniegšana
Īpašais PVN piemērošanas režīms
nodokļa apgrieztā maksāšana
reverse charge
Metāllūžņu un kokmateriālu pārdošana
Īpašais PVN piemērošanas režīms
nodokļa apgrieztā maksāšana
reverse charge
Pakalpojumu sniegšana citā ES dalībvalstī reģistrētam nodokļa maksātājam, ja pakalpojumu sniegšanas vieta ir nosakāma saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 19.panta pirmo daļu
PVN nepiemēro
nodokļa apgrieztā maksāšana
reverse charge
Preču piegāde ES teritorijā citā ES dalībvalstī reģistrētam nodokļa maksātājam
0 %
Direktīvas 2006/112/EK 138.panta 1.punkts
Article 138 (1) of the EU VAT Directive (2006/112/EC)
Pakalpojumu sniegšana trešajās valstīs reģistrētam nodokļa maksātājam, ja pakalpojumu sniegšanas vieta ir nosakāma saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 19.panta pirmo daļu
PVN nepiemēro
nodokļa apgrieztā maksāšana
vai
 Direktīvas 2006/112/EK 44.pants[1]
reverse charge
or
Article 44 of the EU VAT Directive (2006/112/EC)
Preču eksports
0%
Direktīvas 2006/112/EK 146.panta 1.punkta a) apakšpunkts
Article 146 (1) (a) of the EU VAT Directive (2006/112/EC)
Lietota nekustamā īpašuma pārdošana
21%
(piemērojot Pievienotās vērtības nodokļa likuma 144.pantā noteikto īpašo nodokļa piemērošanas kārtību)
Pievienotās vērtības nodokļa likuma 144.pants
vai
Direktīvas 2006/112/EK 137.panta 1.punkta b apakšpunkts
Article 144 of Value Added Tax Law of the Republic of Latvia 
or
Article 137 (1) (b) of the EU VAT Directive (2006/112/EC)
Rēķinu izraksta preču vai pakalpojumu saņēmējs
 
Pašaprēķins
Self-billing
Jauna transportlīdzekļa piegāde
0%
Direktīvas 2006/112/EK 138.panta 2.punkta a apakšpunkts
Article 138 (2) (a) of the EU VAT Directive (2006/112/EC)
Preču piegāde vai pakalpojumu sniegšana, piemērojot kases principu
21%
naudas līdzekļu uzskaite
cash accounting
Tūrisma pakalpojumu sniegšana
21%
peļņas daļas režīms ceļojumu aģentūrām
margin scheme – travel agents
Lietotu mantu piegāde
21%
peļņas daļas režīms lietotām precēm
margin scheme – second-hand goods
Mākslas darbu piegāde
21%
peļņas daļas režīms mākslas darbiem
margin scheme – works of art
Kolekciju priekšmetu un senlietu piegāde
21%
peļņas daļas režīms kolekciju priekšmetiem un senlietām
margin scheme – collector’s items and antiques respectively 

Avots: Valsts ieņēmumu dienests 


[1] Atsauce nodokļa apgriezta maksāšana ir lietojama, ja reģistrēta nodokļa maksātāja rīcībā ir informācija, ka pakalpojumu saņēmējs ir attiecīgās valsts PVN vai  līdzīga nodokļa maksātājs, kas atbildīgs  par nodokļa samaksu savā valstī. Ja reģistrēta nodokļa maksātāja rīcībā nav minētās informācijas, ir jānorāda atsauce uz Direktīvas 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu 44.pantu.