Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē par 2016.gada decembrī veiktajiem grozījumiem normatīvajos aktos nodokļu administrēšanā, kā arī sniedz īsu skaidrojumu:

Normatīvā akta nosaukums

Komentārs / skaidrojums

Pieņemšanas datums

Spēkā stāšanās datums

 Jaunuzņēmumu darbības  atbalsta likums (JU likums)

Likuma mērķis ir veicināt jaunuzņēmumu (JU) veidošanos Latvijā, sekmējot pētniecību, kā arī inovatīvu ideju, produktu vai procesu izmantošanu saimnieciskajā darbībā. Komisijas sekretariāts lēmumu par atbalsta programmas piešķiršanu vai par šā lēmuma atcelšanu paziņo VID. JU informāciju par periodā līdz 01.04.2017. šajā likumā paredzēto nodokļu nomaksu, iemaksām valsts pensiju apdrošināšanai vai iemaksām privātajā brīvprātīgajā pensiju shēmā, JU ziņojumus par darba ņēmējiem algotā darbā aprēķinātajiem ienākumiem un ziņas par darba ņēmējiem iesniedz VID līdz 15.04.2017.

23.11.2016.

01.01.2017.

 Grozījumi Autoceļu  lietošanas nodevas likumā

Noteikts, ka autoceļu lietošanas nodevu (ALN) maksā par likumā (1.pielikums) noteikto valsts galveno un reģionālo autoceļu posmu lietošanu (izņemot to šķērsošanu, tostarp apļveida krustojumos) ar kravas transportlīdzekļiem, kuru pilna masa ir lielāka par 3000 kg, un kravas transportlīdzekļiem un to sastāviem, kuru pilna masa ir lielāka par 3500 kg un kas paredzēti vai tiek izmantoti kravu autopārvadājumiem. Mainītas ALN likmes.

23.11.2016.

01.01.2017.

 Grozījumi Dabas resursu  nodokļa likumā (DRN  likums)

Likumā ir veikti šādi būtiskākie grozījumi.

 • paaugstinātas dabas resursu nodokļa (DRN) likmes par: dabas resursu ieguvi, ūdeņu ieguvi, gaisa piesārņošanu, videi kaitīgām precēm, preču un izstrādājumu iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem no polistirola materiāliem, akmeņoglēm, koksu un lignītu (brūnoglēm), pirmo reizi Latvijā pastāvīgi reģistrētiem transportlīdzekļiem;
 • noteikts jauns DRN objekts – ūdens resursu lietošana elektroenerģijas ražošanai arī tajās hidroelektrostacijās, kuru hidromezgla kopējā uzstādītā jauda ir lielāka par 2 megavatiem;
 • izslēgts DRN objekts – zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošana, iesūknējot ģeoloģiskajās struktūrās siltumnīcefekta gāzes, jo šāda darbība ir aizliegta;
 • veiktas izmaiņas, nosakot, ka Valsts vides dienesta pārziņā nodota lēmuma par atbrīvojumu no DRN maksāšanas piešķiršanas un piemērošanas procesa administrēšana;
 • mainīta spēkā esošā proporcija DRN ieņēmumu par oglekļa dioksīda (CO2) emisiju pārdales procesā, nosakot, ka 60% nodokļa ieņēmumu ieskaitāmi valsts pamatbudžetā, bet 40% - tās pašvaldības vides aizsardzības speciālajā budžetā, kuras teritorijā tiek veikta attiecīgā darbība.

23.11.2016.

01.01.2017.

 Grozījumi Elektroenerģijas  nodokļa likumā

No 01.01.2017. atcelts nodokļa atbrīvojums elektroenerģijai, kas iegūta:

 • no atjaunojamiem energoresursiem;
 • hidroelektrostacijās;
 • koģenerācijas stacijās, kas atbilst normatīvajos aktos par elektroenerģijas ražošanu koģenerācijas procesā noteiktajiem efektivitātes kritērijiem.

Atcelts nodokļa atbrīvojums elektroenerģijai, ko izmanto:

 • elektroenerģijas ražošanai;
 • siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanai koģenerācijā.

Likuma 6.panta 4.daļā aizstāta atsauce uz Regulu Nr.31/96 par akcīzes nodokļa atbrīvojuma sertifikātu ar atsauci uz Regulu Nr.282/2011ar ko nosaka īstenošanas pasākumus Direktīvai 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu.

23.11.2016.

01.01.2017.

 Grozījumi Elektronisko  sakaru likumā

Likuma II nodaļa "Valsts pārvalde elektronisko sakaru nozarē" papildināta ar 13.3pantu, nosakot VID tiesības likumā "Par nodokļiem un nodevām" (likums par NN) noteiktajos gadījumos pieņemt lēmumu par domēna vārda atslēgšanu, kā arī lieguma uzlikšanu domēna vārda lietošanas tiesību nodošanai.

Likuma 19.panta 1.daļa papildināta ar 22.1punktu, pamatojoties uz VID pieprasījumu, augstākā līmeņa domēna ".lv" reģistra turētājs likumā par NN noteiktajā kārtībā nodrošina domēna vārda atslēgšanu vai lieguma uzlikšanu domēna vārda lietošanas tiesību nodošanai.

23.11.2016.

01.01.2017.

 Grozījumi likumā "Par  akcīzes nodokli"

Ar grozījumiem mainītas akcīzes nodokļa (AN) aprēķina likmes tabakas izstrādājumiem (13.pants).

Likuma 20.pants papildināts ar 6., 7., 8., 9. un 10.daļu, nosakot papildu AN atbrīvojumus un atvieglojumus diplomātiem un starptautiskām organizācijām.

23.11.2016.

01.01.2017.

 Grozījumi likumā "Par  grāmatvedību"

 

Ar grozījumiem papildināts likuma 3.pants, nosakot, ka grāmatvedības kārtošanu uzņēmumā drīkst veikt:

1.grāmatvedis vai ārpakalpojumu grāmatvedis:

 • grāmatvedis – fiziskā persona, ar kuru noslēgts darba līgums un kuras atbilstību noteiktai grāmatveža kvalifikācijai apliecina izglītības dokuments vai pieredze;
 • ārpakalpojumu grāmatvedis – persona, ar kuru noslēgts rakstveida līgums (izņemot darba līgumu), kurā noteikti tās pienākumi, tiesības un atbildība grāmatvedības kārtošanas jautājumos un kuras kvalifikāciju apliecina izglītības dokuments vai pieredze;

2.uzņēmuma vadītājs:

 • individuālā uzņēmuma, zemnieka vai zvejnieka saimniecības īpašnieks;
 • fiziskā persona, kas veic saimniecisko darbību;
 • individuālais komersants;
 • kapitālsabiedrības vienīgais valdes loceklis, kas ir kapitālsabiedrības vienīgais dalībnieks.

Likums papildināts ar jaunu 3.1pantu, kurā noteikts, ka ārpakalpojuma grāmatvedim ir pienākums apdrošināt savu civiltiesisko atbildību par profesionālās darbības vai bezdarbības rezultātā nodarītajiem zaudējumiem. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas minimālais limits nedrīkst būt mazāks par 3000 EUR. Veikti arī citi grozījumi un precizējumi.

23.11.2016.

01.07.2017.

 Grozījumi likumā "Par  uzņēmumu ienākuma  nodokli"

Ar grozījumiem papildināta reprezentatīva vieglā automobiļa definīcija, nosakot, ka tas tiek pārdēvēts par "reprezentatīvo automobili".

Noteikts, ka iepriekšējo taksācijas periodu zaudējumus (sākot ar zaudējumiem, kas radušies 2008.taksācijas periodā) ir tiesības segt apmērā, kas nepārsniedz 75% no attiecīgā perioda ar uzņēmumu ienākuma nodokli (UIN) apliekamā ienākuma. Ierobežojums zaudējumu segšanai stājas spēkā ar taksācijas periodu, kas sākas 2017.gadā.

Noteikts, ka periods, kādā Ekonomikas ministrija izvērtē nodokļa maksātāja iesniegto atbalstāmo investīciju projektu, tiek pagarināts no 3 līdz 12 mēnešiem.

Ar 2017.gadu nodokļa avansa maksājumu aprēķins tiks veikts automātiski, un nodokļa maksātājs iepazīsies ar tam aprēķināto avansa maksājumu, aizpildot UIN deklarāciju. No likuma tiek izslēgtas normas, ar kurām avansa maksājumu aprēķinā paredzēja piemērot Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) noteikto patēriņa cenu indeksu.

Uzņēmumiem, kam pasludināts maksātnespējas process un administrators ir pieņēmis lēmumu par saimnieciskās darbības neturpināšanu, ir pienākums iesniegt VID UIN deklarāciju vienlaikus ar bilanci un peļņas vai zaudējumu aprēķinu ne vēlāk kā 4 mēnešus pēc pārskata gada beigām.

Likums papildināts ar jaunām normām saskaņā ar JU likumu.

23.11.2016.

01.01.2017.

 Grozījumi likumā par NN

 

 

Ar grozījumiem paplašināta termina "struktūrvienība" definīcija, nosakot, ka par struktūrvienību uzskata arī tīmekļa vietni vai mobilo lietotni, kurā ir izvietotas preču vai pakalpojumu tirdzniecības un pasūtījumu pieņemšanas vai komplektēšanas sistēmas, pasūtījumu sistēma vai norēķinu sistēma.

Noteikts skaidras naudas lietošanas aizliegums darījumos no 7200 EUR fiziskām personām, kas neveic saimniecisko darbību.

Noteikts pienākums interneta sludinājumu ievietošanas pakalpojuma sniedzējam pēc VID pieprasījuma saņemšanas sniegt tā rīcībā esošo informāciju par nodokļu maksātājiem, kas, izmantojot interneta sludinājumu ievietošanas pakalpojumus, izvietojuši sludinājumus, un par to izvietotajiem sludinājumiem. Ja nodokļu maksātājs veiks nereģistrētu saimniecisko darbību tīmekļa vietnē vai, veicot saimniecisko darbību, sevi neidentificēs, vai arī nodokļu maksātājam būs apturēta saimnieciskā darbība, VID būs tiesības ierobežot tīmekļa vietnes darbību. Likumā veikti arī citi papildinājumi un redakcionāli precizējumi.

23.11.2016.

01.01.2017.

 Grozījumi likumā "Par  iedzīvotāju ienākuma  nodokli" (likums par IIN)

Likuma 8.panta 5.daļā noteiktais 10% ierobežojums dzīvības apdrošināšanas prēmiju maksājumiem un iemaksām privātajos pensiju fondos nav piemērojams maksātājam proporcionāli par tām taksācijas gada kalendāra dienām, kurās tas atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā, kā arī pārejošas darbnespējas, grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma kalendāra dienām, par kurām nodokļa maksātājam ir izsniegta darbnespējas lapa "B", par:

 • iemaksātajām dzīvības (bez līdzekļu uzkrāšanas), veselības vai nelaimes gadījumu apdrošināšanas prēmiju summām;
 • iemaksām privātajos pensiju fondos atbilstoši licencētiem pensiju plāniem un dzīvības apdrošināšanas prēmiju maksājumiem (ar līdzekļu uzkrāšanu), ja izpildās likumā noteiktie nosacījumi.

No nodokļa maksātāja ienākumiem, par kuriem maksā algas nodokli, izslēdz darba devēja apmaksātos darba koplīgumā noteiktos darbinieka ēdināšanas izdevumus, ja netiek pārsniegti 480 EUR gadā (vidēji 40 EUR mēnesī) un darba devējs izpilda likumā noteiktos nosacījumus.

Nodokļu maksātāja gada apliekamajā ienākumā netiek ietvertas un ar nodokli netiek apliktas:

 • stipendijas līdz 280 EUR mēnesī, ko izglītojamam atbilstoši Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr.484 "Kārtība, kādā organizē un īsteno darba vidē balstītas mācības" noteiktajai kārtībai izmaksā komersants, iestāde, biedrība, nodibinājums, fiziskā persona, kas reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja, kā arī individuālais uzņēmums, t. sk. zemnieku vai zvejnieku saimniecība, un citi saimnieciskās darbības veicēji;
 • stipendijas, kas izmaksātas studējošajam, kas apgūst medicīniskās izglītības programmu, izglītības programmas apguves veicināšanai, un kuras izmaksā no ārstniecības iestādes līdzekļiem;
 • palīdzība naudā, kas saņemta no sabiedriskā labuma organizācijas ārstniecības izdevumu segšanai (t. sk. slimnieka un to pavadošās personas pārvietošanās līdz ārstniecības iestādei nodrošināšanai).

Noteikta kārtība, kādā palielināms maksātāja apliekamais ienākums, ja maksātājs – pensiju plāna dalībnieks – taksācijas gadā veic iemaksas privātā pensiju fonda pensiju plānā un iekļauj tās taksācijas gada attaisnotajos izdevumos, bet taksācijas vai pēctaksācijas gada laikā veic arī izmaksas no pensiju plāna.

Ar nodokli neapliek ienākumu no tāda nekustamā īpašuma atsavināšanas, kas pēc lietošanas mērķa ir lauksaimniecības zeme, ja īpašumtiesības uz nekustamo īpašumu tā atsavināšanas rezultātā iegūst Latvijas zemes fonds.

Nodokļu maksātājam paredzēts iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) atvieglojums par nestrādājošu laulāto, kura apgādībā ir nepilngadīgs bērns, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir atzīts par personu ar invaliditāti.

Veikti redakcionāli grozījumi par IIN pārmaksu un kļūdaini iemaksāta nodokļa atmaksu.

Nodokļu maksātājam nav jāmaksā nokavējuma nauda, ja taksācijas gada laikā aprēķinātais kapitāla pieaugums no 1 kapitāla aktīva atsavināšanas ir negatīvs, bet no cita kapitāla aktīva atsavināšanas – pozitīvs un taksācijas gada laikā neveidojas kapitāla pieaugums vai tā summa ir negatīva.

23.11.2016.

01.01.2017.

 Grozījumi likumā "Par valsts  sociālo apdrošināšanu"  (likums par VSA)

Likumā noteikts, ka darba ņēmējs ir persona, kas vada transportlīdzekli pasažieru komercpārvadājumos ar vieglo taksometru. Autopārvadājumu likuma 35.pantā minētais pārvadātājs maksā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) avansu - 130 EUR kalendāra mēnesī - par katru vieglo taksometru, ar kuru tiek veikti pārvadājumi. Pārvadātājs ir tiesīgs samazināt ikmēneša VSAOI maksājumu par samaksāto avansu par personām, kas vada transportlīdzekli pasažieru komercpārvadājumos ar vieglo taksometru.

Noteikts, ka darba ņēmējs ir persona, kurai saskaņā ar JU likumu tiek piemērots valsts atbalsts nodokļu nomaksai. Personai, par kuru maksā fiksēto maksājumu saskaņā ar JU likumu, iemaksu objekts atbilst 2 MK noteikto minimālo mēneša darba algu apmēram.

Noteikts, ka, sākot ar 01.07.2017., darba ņēmējs tiek reģistrēts kā sociāli apdrošināta persona ar datumu, ko norādījis darba devējs, taču ne agrāk kā 60 dienas pirms dienas, kad darba devējs iesniedzis ziņas par darba ņēmēja statusa iegūšanu. MK nosaka gadījumus, kad darba ņēmējs tiek reģistrēts kā sociāli apdrošināta persona ar datumu, ko norādījis darba devējs. Vienlaikus ir noteikts, ka darba ņēmēja statusa iegūšanas un zaudēšanas datumi netiek laboti un precizēti. Sākot ar 01.07.2017., VID nedrīkst pieņemt darba devēja ziņojumus, kuros darba ņēmējiem norādītās ziņas neatbilst darba ņēmēju statusa periodiem.

23.11.2016.

01.01.2017.

 Grozījumi Pievienotās  vērtības nodokļa  likumā (PVN likums)

Ar 01.01.2017. tiek ieviests īpašs pievienotās vērtības nodokļa (PVN) piemērošanas režīms dārgmetālu aprites jomā, likumu papildinot ar 143.3pantu, nosakot kādām dārgmetālu preču piegādēm piemērojams īpašais PVN režīms.

Likumā ir veikti grozījumi, ar kuriem tiek ierobežota iespēja reģistrētiem PVN maksātājiem nepamatoti atskaitīt priekšnodokli par tādas automašīnas iegādi, nomu vai importu, kā arī izmaksām tās uzturēšanai, kas reģistrēta par kravas automašīnu (N1 kategorija) un vienlaikus uzskatāma par reprezentatīvu automobili atbilstoši UIN regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajai reprezentatīvā automobiļa vērtībai.

PVN maksātājiem tiek atcelts PVN taksācijas periods, kas ir puse no kalendāra gada, un noteikts, ka jaunreģistrētiem PVN maksātājiem taksācijas periods ir 1 kalendāra mēnesis un tas tiek saglabāts uz 6 kalendāra mēnešiem no reģistrācijas VID PVN maksātāju reģistrā, arī valsts un pašvaldības iestādēm un pašvaldībām, kas ir reģistrētas PVN maksātājas saskaņā ar likuma 58.pantu vienīgi, lai saņemtu likuma 142.panta 4.daļā minēto būvniecības pakalpojumu, taksācijas periods ir noteikts 1 ceturksnis.

Likumā ir precizēta 118.panta 8.daļa, nosakot, ka VID ir tiesīgs pieprasīt, lai reģistrēts PVN maksātājs iesniedz PVN deklarāciju arī citā laikā, taču ne biežāk kā reizi kalendāra mēnesī.

Likuma 135.pantā tiek izslēgta 7. un 8.daļa. Tādējādi lauksaimniecības produkcijas pārstrādātājiem ar 01.01.2017. vairs nebūs jāiesniedz VID atsevišķs pārskats par taksācijas gadā no katra konkrētā lauksaimnieka saņemtās lauksaimniecības produkcijas daudzumu un vērtību, minētā informācija būs norādama PVN deklarācijas PVN 1 pielikuma "Pārskats par priekšnodokļa un nodokļa summām, kas norādītas nodokļa deklarācijā par taksācijas periodu" I daļā "PVN summas par iekšzemē iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem", atšifrējot darījumus ar katru lauksaimnieku no pirmā centa.

Uzņēmējiem, kas veic darījumus brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās, sākot ar 01.01.2017., vairs nebūs jāiesniedz pārskats par piegādāto preču vērtību sadalījumā pa brīvostām un speciālajām ekonomiskajām zonām.

23.11.2016.

01.01.2017.

 Grozījumi likumā "Par izložu  un azartspēļu nodevu un  nodokli"

 

 

Likums ir papildināts ar jaunu 6.panta 1.daļas 6.punktu, nosakot, ka no izložu organizētājiem par interaktīvajām izlozēm (interaktīvo izložu organizēšanas licence) iekasējama valsts nodeva - 10 000 EUR par katru kalendāro gadu.

Likuma 7.pants izteikts jaunā redakcijā, precizējot izložu nodokļa likmi un apliekamo objektu izlozēm un momentloterijām.

23.11.2016.

01.01.2017.

 Grozījumi Transportlīdzekļa  ekspluatācijas nodokļa un  uzņēmumu vieglo  transportlīdzekļu nodokļa  likumā

Likuma 3.pants izteikts jaunā redakcijā, nosakot, ka transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa (TEN) maksātājs ir transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā norādītais turētājs vai, ja turētājs nav norādīts, – transportlīdzekļa īpašnieks (valdītājs), kuram Latvijā ir reģistrēts vai tiek reģistrēts likuma 2.pantā minētais ar nodokli apliekamais transportlīdzeklis vai kura īpašumā, turējumā vai valdījumā esošajam likuma 2.pantā minētajam ar nodokli apliekamajam transportlīdzeklim Latvijā tiek izsniegtas tranzīta numura zīmes, vai persona, kuras deklarētā dzīvesvieta ir Latvijā un kas dalībai ceļu satiksmē izmanto ārvalstī reģistrētu M1 un N1 kategorijas automobili.

Likumā paredzēts TEN likmi piemērot atkarībā no automobiļa radītā oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzuma.

Ar 01.01.2017. palielinātas TEN likmes, ievērojot CSP aprēķinātā patēriņa cenu indeksa izmaiņas 2016.gadā salīdzinājumā ar 2011.gadu.

Likums papildināts ar jaunu II1nodaļu, kurā noteikta ārvalstīs reģistrēta transportlīdzekļa TEN maksāšanas kārtība. Noteikts, ka personai, kura ir Latvijas pilsonis vai nepilsonis, kā arī personai, kas ir saņēmusi Latvijā izdotu reģistrācijas apliecību, pastāvīgās uzturēšanās apliecību vai uzturēšanās atļauju, lai piedalītos ceļu satiksmē Latvijas teritorijā ar ārvalstīs pastāvīgi reģistrētu M1 un N1 kategorijas automobili, ir jāmaksā TEN atbilstoši automobiļa izmantošanas laika periodam. TEN maksā, izmantojot Ceļu satiksmes drošības direkcijas uzturēto elektronisko pakalpojumu sistēmu transportlīdzekļa un tā vadītāja identificēšanai.

TEN nemaksā par transportlīdzekli, kas ir vai tiek reģistrēts diplomātiskās, konsulārās vai starptautiskās organizācijas pārstāvniecības vai tādas personas īpašumā, turējumā vai valdījumā, kurai ir diplomātiskās vai konsulārās privilēģijas, un Aizsardzības ministrijas un Nacionālo bruņoto spēku amatpersonas (darbinieka) vai karavīra īpašumā, valdījumā vai turējumā esošo ārvalstī reģistrētu automobili, ja tas reģistrēts valstī, kurā šī persona pilda dienesta vai darba pienākumus.

Par transportlīdzekļiem, ar kuriem fiziskā vai juridiskā persona, kas iekļauta Lauku atbalsta dienesta maksājumu saņēmēju datubāzē, veic kravas pašpārvadājumus, TEN maksā 25% apmērā, ievērojot likuma 7.panta 4.1daļā minētos nosacījumus.

Redakcionāli grozījumi veikti likuma 14.panta 1.daļas 4. un 6.punktā.

Spēku zaudē likums "Par vieglo automobiļu un motociklu nodokli" .

23.11.2016.

01.01.2017.

 Grozījums likumā "Par  Valsts ieņēmumu dienestu"

Likuma 10.panta 2.daļa papildināta ar 36. un 37.punktu, nosakot, ka VID ģenerāldirektoram un viņa vietniekiem, VID ģenerāldirektora pilnvarotajiem struktūrvienību vadītājiem un viņu vietniekiem nodokļu administrēšanā ir tiesības:

 • likumā par NN noteiktajos gadījumos pieņemt lēmumu par domēna vārda atslēgšanu vai par liegumu domēna vārda lietošanas tiesību nodošanai;
 • likumā par NN noteiktajos gadījumos pieņemt lēmumu par mitināšanas pakalpojumu pārtraukšanu (apturēšanu).

23.11.2016.

01.01.2017.

 Grozījumi Alkoholisko  dzērienu aprites likumā

Ar grozījumiem precizēta mazās alkoholisko dzērienu darītavas definīcija un noteikta kārtība skaidras naudas norēķiniem par mazajā alkoholisko dzērienu darītavā ražotajiem dzērieniem.

01.12.2016.

24.12.2016.

 Publisko iepirkumu likums

Likuma mērķis ir nodrošināt:

 • iepirkumu atklātumu, piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem;
 • pasūtītāja līdzekļu efektīvu izmantošanu, maksimāli samazinot tā risku.

15.12.2016.

01.03.2017.

 Grozījums likumā par NN

Likums papildināts ar 11.panta 2.daļas 137.punktu, nosakot, ka valsts nodeva ir maksājama par energoefektivitātes veicināšanu un energopārvaldības sistēmas ieviešanas kontroles nodrošināšanu.

15.12.2016.

12.01.2017.

 Grozījumi Mikrouzņēmumu  nodokļa likumā (MUN  likums)

 

Ar grozījumiem noteikts, ka uzņēmumam, kas ar 01.01.2017. vēlas iegūt vai atgūt mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) maksātāja statusu, līdz 31.01.2017. ir jāiesniedz VID pieteikums, kurā apstiprina nodokļa maksātāja atbilstību MUN maksātāja statusam par nākamo taksācijas periodu.

No likuma izslēgtas normas, kas attiecās uz nozarēm, kurās, veicot saimniecisko darbību, mikrouzņēmums nav tiesīgs būt par MUN maksātāju.

Atceltas normas, ar kurām paredzēja ar 01.01.2017. nodalīt no MUN VSAOI, samazināt MUN likmi no 9% uz 5% un vienlaicīgi ieviest par katru mikrouzņēmuma nodarbināto minimālo VSAOI apmēru.

Sākot ar 01.01.2017., MUN likme mikrouzņēmuma apgrozījumam līdz 100 000 EUR ir 15%. Pārejas noteikumos ir paredzēts, ka 2017.gadā mikrouzņēmuma apgrozījumam līdz 7000 EUR MUN likme ir 12%.

No likuma izslēgtas normas, ar kurām noteica atšķirīgu MUN likmes piemērošanu mikrouzņēmuma saimnieciskās darbības pirmajos 3 gados, kopš MUN maksātāja statusa iegūšanas, kā arī, ja mikrouzņēmums nodarbina darbinieku, kas 3 gadus un vairāk jau ir bijis nodarbināts mikrouzņēmumā.

Mikrouzņēmumam ir tiesības ne vairāk kā 2 reizes precizēt MUN deklarāciju par pārskata ceturksni mēneša laikā no likumā noteiktā MUN deklarācijas iesniegšanas termiņa. Pēc šī termiņa ir tiesības iesniegt tikai tādus MUN deklarācijas precizējumus, kas nemaina vai palielina maksājamā nodokļa apmēru.

20.12.2016.

01.01.2017.

 Grozījumi likumā par VSA

Ar grozījumiem noteikts, ka mikrouzņēmuma darbinieki, izņemot mikrouzņēmuma, kas sniedz darbaspēka nodrošināšanas pakalpojumus likuma par IIN 17.2panta izpratnē, ir sociāli apdrošināmi saskaņā ar MUN likumu.

No likuma par VSA ir izslēgtas normas, ar kurām noteica, ka no 01.01.2017. minimālās VSAOI ir jāmaksā par visiem mikrouzņēmumu darbiniekiem, kā arī par darbiniekiem, kuru algotā darbā aprēķinātā darba alga ir mazāka par valstī noteikto minimālo mēneša darba algu, kā arī spēkā nestājas citas ar šo normu spēkā stāšanos paredzētās normas.

20.12.2016.

01.01.2017.

 Grozījumi MK noteikumos  Nr.899 "Likuma "Par  iedzīvotāju ienākuma  nodokli" normu  piemērošanas kārtība"

Ar grozījumiem papildināts noteikumu 18.2punkts, nosakot, ka pie ienākumiem, par kuriem nav jāmaksā algas nodoklis, ir pieskaitāmas:

 • darba devēja dāvanas, kuru kopējā vērtība taksācijas gada laikā nepārsniedz 14,23 EUR;
 • darba devēja piešķirtie apbalvojumi, kam nav atlīdzības nozīmes rakstura, bet ir morāla novērtējuma raksturs.

Precizēts noteikumu 18.7punkts, nosakot, ka kapitālsabiedrībās, kurās neviens darbinieks vai valdes loceklis nesaņem algota darba ienākumus vismaz minimālās mēneša darba algas apmērā, bet kurās konkrētajā mēnesī ir apgrozījums vismaz 5 minimālo mēneša darba algu apmērā, jāmaksā algas nodoklis par katru valdes locekli no objekta, kas ir vismaz minimālās algas apmērā.

Lai nodrošinātu vienveidīgu un precīzu likuma par IIN 8.panta 5.2daļas piemērošanu, noteikumi papildināti ar piemēriem.

Noteikumu 35.punkts izteikts jaunā redakcijā, precizējot, ka fiziskās personas ienākumu neapliekamo apmēru – 3000 EUR gadā - piemēro attiecīgās fiziskās personas gada kopējiem ienākumiem no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas, kā arī no sēņošanas, ogošanas, savvaļas ārstniecības augu un ziedu vākšanas vai nemedījamās sugas indivīda – parka vīngliemezis - ieguves.

Noteikts, ka no nodokļa maksātāja ar algas nodokli apliekamā ienākuma izslēdz arī tādus darba devēja veiktos apdrošināšanas prēmiju (ar līdzekļu uzkrāšanu) maksājumus un iemaksas privātajos pensiju fondos, kas veikti Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstīs reģistrētajos privātajos pensiju fondos un  apdrošināšanas sabiedrībās.

29.11.2016.

02.12.2016.

 Grozījumi MK noteikumos  Nr.662 "Akcīzes preču  aprites kārtība"

Ar grozījumiem noteikta alkoholisko dzērienu zudumu normu piemērošanas kārtība, maksimāli mazinot alkoholisko dzērienu nepamatotu norakstīšanu zudumos katrā to ražošanas posmā, lai nepieļautu iespējamu šādu alkoholisko dzērienu nonākšanu apritē, izvairoties no AN nomaksas.

29.11.2016.

01.01.2017.

 Grozījumi MK noteikumos  Nr.556 "Likuma "Par  uzņēmumu ienākuma  nodokli" normu  piemērošanas noteikumi"

 

Noteikumi ir papildināti ar jaunu 18.5punktu par nerezidenta gūtajiem ienākumiem no Latvijā esoša nekustamā īpašuma atsavināšanas, nosakot, ka ar Latvijā esoša īpašuma atsavināšanu saprot arī nekustamā īpašuma ieguldīšanu pamatkapitālā. Papildināts noteikumu 134.punkts, precizējot, ka gadījumā, ja nerezidents ieguldījis nekustamo īpašumu pamatkapitālā, par ienākuma izmaksas brīdi uzskata brīdi, kad nerezidentam rodas īpašuma tiesības uz kapitāla daļām.

Precizēts noteikumu 125.1punkts, nosakot UIN atlaides ziedotājiem piemērošanu, kā arī noteikumi papildināti ar jaunu 125.3punktu.

Noteikumu 136.1.apkšpunkts precizēts par informācijas sniegšanu VID par maksājumiem nerezidentiem, kā arī noteikumi ir papildināti ar jaunu 140.1punktu. Par maksājumiem, kas tiks izmaksāti nerezidentiem, ar 01.01.2017. būs spēkā jauna kārtība, kādā ienākumu izmaksātājs sniegs informāciju VID.

Precizēts noteikumu 18.pielikuma nosaukums – "Pārskats par nerezidenta (izņemot fiziskas personas) gūtajiem ienākumiem Latvijas Republikā", kā arī papildināta 18.pielikuma sadaļa "Ienākuma veida kods" ar jaunu ienākuma veidu kodu "21 – citi ienākumi".

Noteikumu 71. un 135.punktā veikti redakcionāli precizējumi.

06.12.2016.

10.12.2016.

 MK noteikumi "Noteikumi  par valsts sociālās  apdrošināšanas iemaksu  likmes sadalījumu pa valsts  sociālās apdrošināšanas  veidiem"

Noteikumos noteikta VSAOI likme obligāti sociāli apdrošināmajām personām un valsts sociālās apdrošināšanas brīvprātīgo iemaksu likme personām, kas brīvprātīgi pievienojušās valsts sociālajai apdrošināšanai, kā arī minēto likmju sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem.

06.12.2016.

01.01.2017.

 Grozījumi MK noteikumos  Nr.468 "Noteikumi par  pasažieru pārvadāšanu ar  vieglajiem taksometriem"

Noteikumu 10.punktā noteikts, ka pašvaldība, kas izsniegusi speciālo atļauju (licenci) un pieņēmusi lēmumu par licences kartītes izsniegšanu taksometram, izsniedz licences kartīti, ja par taksometru veikts VSAOI avansa maksājums. Pašvaldība datus par licences kartītes derīguma termiņu vai anulēšanu ievada CSDD uzturētajā transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā.

13.12.2016.

01.01.2017.

 MK noteikumi  Nr.820 "Noteikumi par  elektroenerģijas nodokļa  deklarācijas veidlapas  paraugu un tās aizpildīšanas  kārtību"

Noteikumos paredzēts elektroenerģijas nodokļa deklarācijas veidlapas paraugs (pielikums) un tās aizpildīšanas kārtība. Elektroenerģijas daudzumu elektroenerģijas nodokļa deklarācijā norāda megavatstundās ar precizitāti - 2 zīmes aiz komata.

Spēku zaudē MK noteikumi Nr.128 "Noteikumi par elektroenerģijas nodokļa deklarācijas veidlapu un tās aizpildīšanas kārtību".

20.12.2016.

01.01.2017.

 Grozījumi MK noteikumos  Nr.40 "Noteikumi par  pievienotās vērtības nodokļa  deklarācijām"

Ar grozījumiem veikti tehniski precizējumi par PVN deklarācijas aizpildīšanu.

Ņemot vērā, ka PVN likums tika papildināts ar 143.3pantu, ar kuru tiks ieviesta PVN apgrieztā maksāšanas kārtība neapstrādātu dārgmetālu, dārgmetālu sakausējumu un ar dārgmetālu plaķētu metālu piegādēm ar 01.01.2017., kodi, kas raksturo darījuma veidu, ir papildināti ar kodu "R6" – nodokļa summas par saņemtajām precēm, kas aprēķinātas saskaņā ar PVN likuma 143.3pantu.

Lauksaimniecības produkcijas pārstrādātājiem PVN 1 pielikuma I daļā būs jāatšifrē taksācijas periodā veiktie darījumi ar katru lauksaimnieku no pirmā eirocenta.

No noteikumiem tiek izslēgts 6.pielikums, kā arī normas, kurās noteica PVN 5 pielikuma aizpildīšanas kārtību.

No noteikumiem svītrota norma, kurā bija paredzēts 1. un 2.pusgada taksācijas periods.

No 01.04.2017. tiek ieviests jauns kods "C", kas lietojams, atšifrējot darījumus par vieglo transportlīdzekļu iegādi un importu, vienlaikus norādot, ka minētais speciālais kods attiecināms uz M1 un N1 kategorijas transportlīdzekļiem. Tādējādi, sākot ar 01.04.2017., PVN deklarācijas PVN 1 pielikuma I daļa ir papildināta ar atsevišķu speciālu kodu "C".

20.12.2016.

01.01.2017.

 MK noteikumi Nr.836   "Noteikumi par  uzņēmējdarbības riska  valsts nodevu 2017.gadā"

Valsts nodevas apmērs pārskata mēnesī ir 0,36 EUR. Darba devējs valsts nodevu aprēķina par katru darbinieku, ar kuru nodibinātas darba tiesiskās attiecības un par kuru netiek maksāts sezonas laukstrādnieku ienākuma nodoklis. Valsts nodevu par pārskata mēnesi darba devējs samaksā līdz nākamā mēneša 15.datumam.

20.12.2016.

01.01.2017.

 Grozījumi MK noteikumos  Nr.162 "Noteikumi par  kārtību, kādā Valsts  ieņēmumu dienestam  sniedzami ziņojumi par  aizdomīgiem darījumiem"

Ar grozījumiem noteikta kārtība, kādā Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma subjekti, konstatējot aizdomīgu darījumu likuma izpratnē, ziņo VID par tādiem personu aizdomīgiem darījumiem, kas atbilst likuma par NN 22.2panta 3.daļā noteiktajām aizdomīguma pazīmēm nodokļu jomā, kodus atbilstoši darījuma aizdomīguma pazīmēm nodokļu jomā un ziņojuma veidlapu.

Savukārt zvērinātam notāram kā likuma subjektam noteikumos paredzēta kārtība, kādā tas iesniedz ziņojumu VID par gadījumiem, kad mantinieks, iesniedzot mantojamās mantas sarakstu ar mantas novērtējumu, mantojuma masas sastāvā ir norādījis nereģistrējamu kustamu mantu (tajā skaitā skaidru naudu), kuras novērtējums pārsniedz 15 000 EUR.

Likuma subjekti, izņemot kredītiestādes un maksājumu pakalpojumu sniedzējus, ziņojumu par aizdomīgu darījumu iesniedz elektroniski kā nestrukturētu dokumentu, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu.

20.12.2016.

01.01.2017.

 Grozījumi MK noteikumos  Nr.908 "Kārtība, kādā  piemēro pievienotās  vērtības nodokļa 0 procentu  likmi preču piegādēm un  pakalpojumiem, kas sniegti  diplomātiskajām un  konsulārajām  pārstāvniecībām,  starptautiskajām  organizācijām, Eiropas  Savienības institūcijām un  Ziemeļatlantijas līguma  organizācijai (NATO), un  kārtība, kādā atmaksā  akcīzes nodokli par Latvijas  Republikā iegādātajām akcīzes precēm"

Noteikumos precizēta lietotā terminoloģija, aizstājot vārdus "Latvijas Republikas valsts piederīgie" ar vārdiem "Latvijas pilsoņi".

Noteikumi papildināti ar informāciju par to, kā aprēķina atmaksājamo akcīzes nodokļa summu par tabakas lapām, karsējamo tabaku un elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu.

Persona iesniegumu par nodokļu atmaksu iesniedz Ārlietu ministrijas Valsts protokolā vai Aizsardzības ministrijā 2 eksemplāros, jo 1 eksemplārs paliek attiecīgi Ārlietu ministrijas Valsts protokolā vai Aizsardzības ministrijā, savukārt otrs eksemplārs tiek iesniegts VID.

Noteikts pienākums diplomātiskajam aģentam vai administratīvi tehniskajam darbiniekam daļēji iemaksāt valsts budžetā atmaksāto PVN par iegādāto automašīnu, ja tā tiek pārdota 3 gadu laikā no iegādes brīža, kā arī informācijas apriti minētajā gadījumā.

Precizēts noteikumu 3. un 4.pielikumā preču un pakalpojumu klāsts, par kuriem PVN tiek atmaksāts;

Summu robežvērtības noapaļotas līdz eiro, veikti arī citi grozījumi un papildinājumi.

20.12.2016.

01.01.2017.

Grozījumi MK noteikumos Nr.361 "Dabas resursu nodokļa piemērošanas noteikumi transportlīdzekļiem"

Grozījumi noteikumos veikti ar mērķi samazināt starpinstitucionālo administratīvo slogu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas padotības iestādēm un atvieglot lēmumu pieņemšanas un līgumu uzraudzības sistēmu.

20.12.2016.

01.01.2017.

 Grozījumi MK noteikumos  Nr.404 "Kārtība, kādā  aprēķina un maksā dabas  resursu nodokli, izsniedz  dabas resursu lietošanas  atļauju un auditē  apsaimniekošanas  sistēmas"

 

Ar grozījumiem noteikts, ka DRN piemēro arī derīgo izrakteņu ieguves procesā iegūtajiem blakusproduktiem, kā arī noteikts jauns DRN objekts: par ūdens resursu lietošanu elektroenerģijas ražošanai arī tajās hidroelektrostacijās, kuru hidromezgla kopējā uzstādītā jauda ir lielāka par diviem megavatiem (Daugavas kaskādes HES).

Mainītas kategorijas elektriskajām un elektroniskajām iekārtām un precizēta kārtība, kādā aprēķina un maksā DRN par uguņošanas ierīcēm.

Precizētas definīcijas plastmasas iepirkumu maisiņiem un to materiāliem.

No DRN objektiem izslēgta zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošana, iesūknējot ģeoloģiskajās struktūrās siltumnīcefekta gāzes.

Paaugstināta DRN likme visu veidu riepām.

Mainīta DRN maksājumu sadale par oglekļa dioksīda (CO2) emisijā, kā arī precizēta DRN maksāšanas kārtība par akmeņoglēm, koksu un lignītu (brūnoglēm).

Papildināts ar koksni materiālu veidu uzskaitījums, no kā tiek ražoti vienreiz lietojami trauki. Noteikumos veikti arī citi grozījumi.

20.12.2016.

01.01.2017.

 Grozījumi MK noteikumos  Nr.1294 "Kārtība, kādā  atbrīvo no dabas resursu  nodokļa samaksas par videi  kaitīgām precēm"

Ar grozījumiem nodrošināta noteikumu atbilstība grozījumiem Dabas resursu nodokļa likumā, kā arī atvieglota lēmumu pieņemšana un līgumu uzraudzību atbrīvojuma no nodokļa samaksas sistēmā. Turpmāk gan šīs sistēmas kontroli, gan administrēšanu nodrošinās viena VARAM padotībā esošā iestādē – VVD.

20.12.2016.

01.01.2017.

Grozījumi MK noteikumos Nr.1245 "Kārtība, kādā tiek veikta informācijas apmaiņa nodokļu jomā starp Latvijas un citu Eiropas Savienības dalībvalstu kompetentajām iestādēm un ārvalstu kompetentajām iestādēm, ar kurām ir noslēgti Latvijas Republikas Saeimas apstiprināti starptautiskie līgumi"

Ar noteikumiem uzlikts pienākums VID nosūtīt automātiski (bez iepriekšēja pieprasījuma) 3 mēnešu laikā pēc tā kalendārā gada puses beigām, kurā iepriekšējie pārrobežu nolēmumi vai iepriekšējās vienošanās par cenas noteikšanu ir izdotas, grozītas vai pagarināts to darbības termiņš noteiktu informācijas kopumu par katru (ir arī atsevišķi izņēmumi) iepriekšēju nodokļu nolēmumu katras ES dalībvalsts nodokļu administrācijai. Vienlaikus VID saņems arī attiecīgu informāciju no pārējo ES dalībvalstu nodokļu administrācijām. Informācijas apmaiņa notiks, izmantojot drošu datu pārraides sistēmu, kuru izstrādās Eiropas Komisija. Noteikumos paredzēta kārtība, kādā VID nosūta informāciju par iepriekšējiem nodokļu nolēmumiem, noteikts informācijas, ar kuru apmainās, apjoms. Noteikumos veikti arī citi grozījumi.

20.12.2016.

01.01.2017.