Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē par 2017.gada aprīlī veiktajiem grozījumiem normatīvajos aktos nodokļu administrēšanā, kā arī sniedz īsu skaidrojumu:

Normatīvā akta nosaukums

Komentārs/skaidrojums

Pieņemšanas datums

Spēkā stāšanās datums

 Likums "Par Latvijas  Republikas un Japānas  konvenciju par nodokļu  dubultās uzlikšanas  attiecībā uz ienākuma  nodokļiem, ļaunprātīgas  izvairīšanās no nodokļu  maksāšanas un nodokļu  nemaksāšanas novēršanu  un tās protokolu"

Ar likumu tiek pieņemts un apstiprināts 18.01.2017. parakstītās Latvijas Republikas un Japānas konvencijas par nodokļu dubultās uzlikšanas attiecībā uz ienākuma nodokļiem, ļaunprātīgas izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu protokols. Konvencijā un Protokolā paredzēto saistību izpildi koordinē Finanšu ministrija. Konvencija un Protokols stājas spēkā Konvencijas 30.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, Ārlietu ministrija par to paziņo oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Līdz ar likumu tiek izsludināta Konvencija un Protokols angļu valodā un to tulkojums latviešu valodā.

30.03.2017.

06.04.2017.

 Grozījumi likumā "Par  nodokļiem un nodevām"

Ar grozījumiem noteikts, ka valsts nodeva ir maksājama par iekšējās drošības dienesta reģistrācijas apliecības, tās dublikāta un atkārtotas apliecības izsniegšanu un par psihologa reģistrēšanu psihologu reģistrā, psihologa sertifikāta izsniegšanu, psihologa–pārrauga tiesību piešķiršanu un psihologa–pārrauga reģistrēšanu psihologu reģistrā.

30.03.2017.

26.04.2017.

 Grozījumi likumā "Par  nekustamā īpašuma  nodokli"

Noteikts, ka ar nekustamā īpašuma nodokli (NĪN) neapliek:

  • Latvijas Republikas valsts robežas joslā esošu zemi atbilstoši Valsts zemes dienesta sniegtajai informācijai par robežas joslas platību konkrētā zemes vienībā kārtējā gada 1. janvārī;
  • ēkas vai to daļas (telpu grupas), kuras izmanto Zinātniskās darbības likuma 21.2panta 6.daļā noteiktie valsts zinātniskie institūti — atvasinātas publiskas personas.

Likuma 1.pants papildināts ar 2.3daļu, nosakot, ka šī panta 2.daļas 3.4, 6., 8., 11., 15., 16., 18., 20., 21. un 22.punktā minētais nekustamais īpašums tiek aplikts ar nekustamā īpašuma nodokli, ja tas ir vidi degradējošs, sagruvis vai cilvēku drošību apdraudošs.

Likuma 5.panta 1.2daļā noteikti gadījumi, kad NĪN summa ir samazināma par 50% no aprēķinātās nodokļa summas, bet ne vairāk par 500 EUR.

Pārejas noteikumi papildināti ar 67., 68., 69., 70., 71., 72., 73., 74. un 75.punktu.

06.04.2017.

03.05.2017.

 Grozījumi Ministru kabineta  (MK) noteikumos  Nr.399 "Noteikumi par  sabiedrību sagatavoto  finanšu pārskatu vai  konsolidēto finanšu  pārskatu elektroniskā  noraksta formu"

Noteikumi papildināti ar 10.1punktu, nosakot, ka likuma subjekti, kas sagatavo gada pārskatu vai konsolidēto gada pārskatu, var atkāpties no šo noteikumu 9.punkta nosacījumiem un finanšu pārskata pielikumu Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) iesniegt kā papīra veidā sagatavotā finanšu pārskata pielikuma elektronisku kopiju. Šis punkts piemērojams gada pārskatiem vai konsolidētajiem gada pārskatiem, kas sagatavoti par 2016.pārskata gadu.

28.03.2017.

05.04.2017.

 MK noteikumi  Nr.199 "Noteikumi par  dabasgāzes apriti un  akcīzes nodokļa  piemērošanas kārtību"

 

Noteikumos regulēta:

  • dabasgāzes aprites kārtība;
  • kārtība, kādā izsniedz, pārreģistrē, anulē un izmanto speciālo atļauju (licenci) darbībām ar dabasgāzi, kā arī noteikta valsts nodevas likme un maksāšanas kārtība par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu un pārreģistrāciju;
  • kārtība, kādā vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators un dabasgāzes sadales sistēmas operators sniedz VID informāciju par dabasgāzes aprites rādītājiem;
  • kārtība, kādā likumā "Par akcīzes nodokli" minēto dabasgāzi apliek ar akcīzes nodokli (AN), kādā dabasgāzi neapliek un atbrīvo no AN, kā arī kārtība, kādā administrē un aprēķina nodokli par dabasgāzi.

Spēku zaudē MK noteikumi Nr.1502 "Noteikumi par dabasgāzes apriti un akcīzes nodokļa piemērošanas kārtību".

Noteikumi piemērojami, sākot ar 01.04.2017.

04.04.2017.

14.04.2017.

 Grozījumi MK noteikumos  Nr.1034 "Noteikumi par  valsts nodevu par vīzas,  uzturēšanās atļaujas vai  Eiropas Savienības  pastāvīgā iedzīvotāja  statusa Latvijas Republikā  pieprasīšanai nepieciešamo  dokumentu izskatīšanu un  ar to saistītajiem  pakalpojumiem"

Mainīts nodevu apmērs iesniegto dokumentu izskatīšanai Eiropas Savienības zilās kartes pieprasīšanai un pastāvīgās uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai.

25.04.2017.

01.05.2017.

 Grozījumi MK noteikumos  Nr.1228 "Noteikumi par  lielgabarīta un smagsvara  pārvadājumu atļaujas  izsniegšanas valsts  nodevas apmēru, samaksas  kārtību un atbrīvojumiem"

Ar grozījumiem noteikts jauns nodevu apmērs lielgabarīta un smagsvara pārvadājumu atļauju izsniegšanai.

25.04.2017

28.04.2017