Saskaņā ar 21.06.2018. grozījumiem likumā "Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām" 24.09.2018. ir svētku diena, un grozījumi stājas spēkā 12.07.2018. Pamatojoties uz grozījumiem, Labklājības ministrija (LM) ir precizējusi minimālās stundas tarifa likmes aprēķinu par septembra mēnesi.

LM atgādina, ka normāla darba laika ietvaros minimālo stundas tarifa likmi aprēķina pēc formulas:

 • TLmin = MDA / h, kur
  • TLmin– minimālā stundas tarifa likme (eiro);
  • MDA – valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga;
  • h – normālā darba laika stundu skaits mēnesī (5 darba dienu nedēļa un 40 stundas nedēļā vai 5 darba dienu nedēļa un 35 stundas nedēļā, vai 6 darba dienu nedēļa un 40 stundas nedēļā, vai 6 darba dienu nedēļa un 35 stundas nedēļā), tostarp svētku dienu stundu skaits, ja darbinieks neveic darbu svētku dienā, kas iekrīt darbiniekam noteiktajā darba dienā.

Minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanas formula attiecas uz visiem normālā darba laika uzskaites veidiem saskaņā ar Darba likuma (DL) 131.pantu un 133.pantu. Bez tam minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanas formulā ir iekļauts arī svētku dienu stundu skaits, kad darbinieks neveic darbu svētku dienā, kas iekrīt darbiniekam noteiktajā darba dienā saskaņā ar DL 74.panta 1.daļas 8.punktu un pirms svētku dienu stundu skaits saskaņā ar DL 135.pantu.

Jaunajā sistēmā, lai būtu precīzāks ikmēneša darba algas aprēķins, minimālās stundas tarifa likmes apmērs tiek noteikts ar 4 zīmēm aiz komata, esošo 3 zīmju vietā, norāda LM.

Darbiniekiem, kuriem noteikta summētā darba laika uzskaites sistēma un kuri nostrādājuši pārskata periodā vairāk nekā normālā darba laika ietvaros noteikto darba laiku (stundas), pārskata perioda beigās, aprēķinot virsstundu piemaksu, izmanto pārskata perioda vidējo minimālo stundas tarifa likmi, kuru aprēķina pēc formulas:

 • TLminv = MDA x n / hp, kur
  • TLminv– pārskata perioda vidējā minimālā stundas tarifa likme virsstundu piemaksas aprēķināšanai (eiro);
  • MDA – valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga;
  • n – kalendāra mēnešu skaits pārskata periodā;
  • hp – normālā darba laika stundu skaits pārskata periodā, tai skaitā svētku dienu stundu skaits, ja darbinieks neveic darbu svētku dienā, kas iekrīt darbiniekam noteiktajā darba dienā.

Piemērs

Vidējās minimālās stundas tarifa likmes virsstundu piemaksas aprēķins par pārskata periodu 2017.gada janvāris – marts pēc augstāk norādītās forumas ir šāds:

 • MDA – 380 EUR;
 • n – 3 mēneši;
 • hp – 176 stundas janvārī + 160 stundas februārī + 184 stundas martā = 520 stundas pārskata periodā;
 • TLminv = 380 x 3 / 520 = 2,1923 EUR.

Darba samaksas un minimālās darba algas tiesiskais regulējums Latvijā ir noteikts vairākos normatīvajos aktos. Saskaņā ar DL 61.pantu minimālo mēneša darba algu nosaka Ministru kabinets. Minimālā darba alga ir pati zemākā mēneša darba alga, kas visiem darba devējiem obligāti jānodrošina saviem darbiniekiem par darbu normāla darba laika ietvaros.

Ar skaidrojumiem un piemēriem par minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu var iepazīties LM mājas lapā.