Atbilstoši grozījumiem Pievienotās vērtības nodokļa likuma (PVN likums) 142.pantā no 01.01.2018. tiek ieviesta apgrieztā pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksāšanas kārtība būvizstrādājumu piegādēm, informē Valsts ieņēmumu dienests (VID).

Nosacījumi īpašā PVN piemērošanas režīma piemērošanai būvizstrādājumu piegādēm

Apgrieztās PVN maksāšanas kārtība būvizstrādājumu piegādēm ieviesta, lai uzlabotu PVN iekasēšanu un efektīvāk ļautu apkarot PVN nemaksāšanu visā būvniecības nozarē. PVN likuma izpratnē būvizstrādājumu piegāde ir ikviena iestrādāšanai būvē paredzēta izstrādājuma un rūpnieciski izgatavotas konstrukcijas piegāde (PVN likuma 142.panta 8.daļa (redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2018.). Tādējādi apgrieztā PVN maksāšanas kārtība būs attiecināma uz ikvienu iestrādāšanai būvē paredzēto izstrādājumu vai rūpnieciski izgatavotu konstrukciju.

Preces, kuras atbilst būvizstrādājumu definīcijai, ir noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā Nr.305/2011, ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK IV pielikumā "Tehniskā novērtējuma iestāžu izstrādājumu jomas un prasības". Minētajā pielikumā noteiktas 35 preču kategorijas.

Tāpat preces, kas atbilst būvizstrādājumu definīcijai, ir ietvertas Eiropas Savienības Padomes Regulas (EEK) Nr.2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu I pielikumā un tās grozījumos. Papildu informāciju par būvizstrādājumiem iespējams iegūt arī Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) mājas lapā.

No 01.01.2018. apgriezto PVN maksāšanas kārtību piemēro visām būvizstrādājumu piegādēm, ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

  • preces kategorija atbilst jēdzienam "būvizstrādājums";
  • būvizstrādājumi tiek piegādāti iekšzemē un būvizstrādājumu piegādātājs un saņēmējs ir reģistrēti iekšzemes PVN maksātāji.

Tādējādi par šīm preču piegādēm no 01.01.2018. PVN valsts budžetā maksā šo preču saņēmējs, ja preču piegādātājs un preču saņēmējs ir reģistrēti iekšzemes PVN maksātāji, savukārt preču piegādātājs izraksta PVN rēķinu bez PVN ar atsauci "nodokļa apgrieztā maksāšana".

Samaksu par iegādātajām precēm preču saņēmējs veic bez PVN, izmantojot bezskaidras naudas norēķinus. Maksājumi ar kredītiestāžu maksājumu kartēm ir uzskatāmi par bezskaidras naudas norēķiniem.

Piemēri PVN piemērošanai būvizstrādājumu piegādēm no 01.01.2018.

1.jautājums

Komersants - reģistrēts iekšzemes PVN maksātājs dod rīkojumu savam darbiniekam iegādāties cita komersanta (reģistrēta iekšzemes PVN maksātāja) veikalā būvmateriālus kosmētiskā remonta veikšanai savam birojam. Kādā veidā tiek piemērota apgrieztā PVN maksāšanas kārtība šajā situācijā?

Atbilde

Komersanta darbiniekam jāinformē veikala pārdevējs par būvizstrādājumu iegādi uz sava darba devēja (reģistrēta iekšzemes PVN maksātāja) vārda, un darījumam tādējādi jāpiemēro apgrieztā PVN maksāšanas kārtība.

Ja preču pārdevējam pierādāmu iemeslu dēļ nav iespējams pārliecināties, ka pircēja pārstāvja rīcībā esošā kredītiestādes maksājumu karte pieder reģistrētam iekšzemes PVN maksātājam, preču pārdevējs minēto preču piegādēm piemēro vispārīgo PVN maksāšanas kārtību vai arī izraksta pircējam avansa rēķinu, darījumam piemērojot apgriezto PVN maksāšanas kārtību, par kuru maksājums jāveic ar kredītiestādes pārskaitījumu.

2.jautājums

Kādu atsauci norāda, būvizstrādājumu ražotājam izrakstot nodokļa rēķinu par būvizstrādājumu piegādi citam reģistrētam iekšzemes PVN maksātājam?

Atbilde

Būvizstrādājumu ražotājs izraksta preču saņēmējam nodokļa rēķinu, kurā norāda piegādāto preču vērtību bez PVN ar norādi "nodokļa apgrieztā maksāšana".

3.jautājums

Komersants, kas ir reģistrēts iekšzemes PVN maksātājs, vairumtirdzniecībā no reģistrēta iekšzemes PVN maksātāja nopērk tapetes un koka parketu remontam. Vai darījumam piemēro apgriezto PVN maksāšanas kārtību?

Atbilde

Ievērojot apgrieztās PVN maksāšanas kārtības piemērošanas nosacījumus būvizstrādājumu piegādēm, darījumam ir piemērojama apgrieztā PVN maksāšanas kārtība, jo gan tapetes, gan koka parkets atbilst būvizstrādājumu definīcijai. 

4.jautājums

Komersants ražo PVC logus un durvis. Vai to tirdzniecībai citiem reģistrētiem iekšzemes PVN maksātājiem ir piemērojama apgrieztā PVN maksāšanas kārtība?

Atbilde

Ņemot vērā, ka logi un durvis atbilst būvizstrādājumu definīcijai, to tirdzniecībai reģistrētiem iekšzemes PVN maksātājiem ir piemērojama apgrieztā PVN maksāšanas kārtība.

5.jautājums

Vai iebūvējamām mēbelēm (sienas skapjiem, virtuves iekārtām u.tml.) ir piemērojama apgrieztā PVN maksāšanas kārtība?

Atbilde

Ievērojot, ka iebūvējamās mēbeles kā rūpnieciski izgatavotas konstrukcijas atbilst jēdzienam "būvizstrādājums", to piegādēm ir piemērojama apgrieztā PVN maksāšanas kārtība.

6.jautājums

Vai būvizstrādājumu pārdevējam, darījumam piemērojot apgriezto PVN maksāšanas kārtību, ir būtiski saņemt informāciju, vai piegādātā prece faktiski tiks izmantota tālākai remontu vai būvdarbu veikšanai?

Atbilde

PVN likumā nav noteikts būvizstrādājumu pārdevēja pienākums būt informētam par to, kur pircējs tālāk izlietos iegādātos būvizstrādājumus.

7.jautājums

Dzelzsbetona konstrukciju ražotājs no 01.01.2018. pārdod savu produkciju, piemērojot apgriezto PVN maksāšanas kārtību. Kā būvizstrādājumu piegādātājam darījums jāuzrāda PVN deklarācijā?

Atbilde

Preču pārdevējs piegādāto preču vērtību norāda PVN deklarācijas par taksācijas periodu 41.1rindā ("Iekšzemē veiktie darījumi, par kuriem nodokli maksā preču vai pakalpojumu saņēmējs") un informāciju par darījumu norāda PVN deklarācijas pielikuma PVN 1 "Pārskats par priekšnodokļa un nodokļa summām, kas norādītas nodokļa deklarācijā par taksācijas periodu" (PVN 1 pārskats) III daļā "Aprēķinātais nodoklis par piegādātajām precēm un sniegtajiem pakalpojumiem".

8.jautājums

Komersants - reģistrēts iekšzemes PVN maksātājs mazumtirdzniecībā 01.02.2018. iegādājas dažādus būvizstrādājumus bez PVN. Saņemtajā nodokļa rēķinā ir norādīta atsauce "nodokļa apgrieztā maksāšana". Kā būvizstrādājumu pircējam darījums jāuzrāda PVN deklarācijā?

Atbilde

Preču pircējs no saņemto preču vērtības pēc standartlikmes aprēķināto PVN summu norāda PVN deklarācijas par taksācijas periodu 52. ("Aprēķinātais PVN ar PVN standartlikmi apliekamiem darījumiem") un 62.rindā ("PVN summa par precēm un pakalpojumiem iekšzemē").

Ja preces netiks izmantotas ar PVN apliekamo darījumu nodrošināšanai, PVN summu norāda arī PVN deklarācijas par taksācijas periodu 66.rindā ("PVN summa, kas nav atskaitāma kā priekšnodoklis"). Informāciju par darījumu norāda PVN deklarācijas pielikuma PVN 1 pārskata I daļā "Nodokļa summas par iekšzemē iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem" ar kodu "R9".

9.jautājums

Vai reģistrētam iekšzemes PVN maksātājam, iegādājoties mazumtirdzniecības veikalā, kas ir reģistrēts iekšzemes PVN maksātājs, būvizstrādājumus par 35 EUR bez PVN, obligāti ir piemērojama apgrieztā PVN maksāšanas kārtība?

Atbilde

Neatkarīgi no piegādāto preču vērtības darījumam obligāti ir piemērojama apgrieztā PVN maksāšanas kārtība, jo tiek iegādāti būvizstrādājumi un PVN likumā nav paredzētas izvēles iespējas pārdevējam piemērot vai nepiemērot apgriezto PVN maksāšanas kārtību.

10.jautājums

Vai VID var sniegt skaidrojumus par konkrētu būvizstrādājumu veidiem?

Atbilde

Jautājumos par konkrētiem būvizstrādājumiem ir jāvēršas pie attiecīgās preces ražotāja vai PTAC.