Valsts ieņēmumu dienests (VID) sniedz skaidrojumu par pievienotās vērtības nodokļa (PVN) piemērošanu no 01.01.2018. reģistrētiem iekšzemes PVN maksātājiem, kas veic darījumus, kas saistīti ar būvniecības pakalpojumiem un dažādu būvizstrādājumu piegādi, piemērojot īpašo PVN piemērošanas režīmu.

Nosacījumi īpašā PVN režīma piemērošanai būvniecības pakalpojumiem

No 01.01.2018. atbilstoši grozījumiem Pievienotās vērtības nodokļa likuma (PVN likums) 142.pantā paplašināts īpašais PVN piemērošanas režīms (apgrieztā PVN maksāšanas kārtība) būvniecības pakalpojumiem.

PVN likuma izpratnē būvniecības pakalpojumi ir jebkuru būvdarbu veikšana, kā arī būvniecības pakalpojumu līgumā ietvertā visu veidu projektēšana (PVN likuma 142.panta 1.daļa (redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2018.). Savukārt saskaņā ar būvniecības nozari regulējošajiem normatīvajiem aktiem būvdarbi ir būvniecības procesa sastāvdaļa, darbi, kurus veic būvlaukumā vai būvē, lai radītu būvi, novietotu iepriekš izgatavotu būvi vai tās daļu, pārbūvētu, atjaunotu, restaurētu, iekonservētu, nojauktu būvi vai ierīkotu inženiertīklu (Būvniecības likuma (BL) 1.panta 2.punkts).

Tādējādi minēto kārtību piemēro arī tādiem būvniecības pakalpojumiem, kas sniegti kā atsevišķi būvniecības pakalpojumi (piemēram, atsevišķi sniegti remonta darbi), nesasaistot tos tikai ar nekustamo īpašumu atjaunošanas vai pārbūves procesiem.

Ievērojot minēto, no 01.01.2018. apgriezto PVN maksāšanas kārtību piemēro būvniecības pakalpojumiem, ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

  • sniegtie būvniecības pakalpojumi atbilst jēdzienam "būvdarbi";
  • būvniecības pakalpojumi tiek sniegti iekšzemē un būvniecības pakalpojumu sniedzējs un būvniecības pakalpojumu saņēmējs ir reģistrēti iekšzemes PVN maksātāji.

Savukārt darbi, kas veikti ēkas vai būves (vai tās daļas) uzturēšanai, uzkopšanai vai iekārtu nomaiņai ēkā vai būvē (vai tās daļā), neietekmējot ēkas vai būves iekšējās un ārējās sienas, nav uzskatāmi par būvniecības pakalpojumiem, kam piemērojama apgrieztā PVN maksāšanas kārtība.

Projektēšanas pakalpojumiem regulējums nemainās, proti, tāpat kā pirms 2018.gada projektēšanai apgriezto PVN maksāšanas kārtību piemēro tikai tad, ja tā ir ietverta būvniecības pakalpojumu līgumā.

Vienlaikus jānorāda, ka Ministru kabineta (MK) noteikumus Nr.239 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"" piemēro būvkomersanti, uz kuru pasūtītājiem attiecināms Publisko iepirkumu likums (PIL) un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums, tomēr minētie MK noteikumi nav izmantojami kā kritērijs būvniecības pakalpojumu, kam ir piemērojama PVN likuma 142.pantā noteiktā apgrieztā PVN maksāšanas kārtība, izvērtēšanai.

Piemēri PVN piemērošanai būvniecības pakalpojumiem no 01.01.2018.

1.jautājums

Reģistrēts iekšzemes PVN maksātājs veic ēkas iekšējās apdares darbus – flīzēšanu, lamināta ieklāšanu, tapešu līmēšanu, sienu krāsošanu u.tml., sniedzot šos pakalpojumus citam reģistrētam iekšzemes PVN maksātājam. Vai šiem ēkas iekšējās apdares darbiem piemēro apgriezto PVN maksāšanas kārtību?

Atbilde

PVN likuma izpratnē minētie pakalpojumi atzīstami par būvniecības pakalpojuma sniegšanu, un šim darījumam piemēro apgriezto PVN maksāšanas kārtību.

2.jautājums

Vai apgriezto PVN maksāšanas kārtību piemēro šādiem pakalpojumiem ‒ ūdens skaitītāju nomaiņa dzīvoklī un dvieļu žāvētāju, dušas iekārtu nomaiņa dzīvoklī? Pakalpojumu saņēmēji var būt gan reģistrēti, gan nereģistrēti iekšzemes PVN maksātāji.

Atbilde

Ievērojot apgrieztās PVN maksāšanas kārtības piemērošanas nosacījumus, jautājumā norādītie pakalpojumi nav uzskatāmi par būvniecības pakalpojumiem, kam piemēro apgriezto PVN maksāšanas kārtību.

3.jautājums

Vai teritorijas apzaļumošanas darbiem, kurus paredzēts veikt pēc būvobjekta nodošanas ekspluatācijā, piemēro apgriezto PVN maksāšanas kārtību?

Atbilde

Ja būvlaukuma sakopšanas un labiekārtošanas darbi (tostarp būvlaukuma sakopšanas un labiekārtošanas darbu ietvaros veiktie apzaļumošanas darbi) ir veikti pēc būvdarbu pabeigšanas, bet pirms būvobjekta nodošanas ekspluatācijā, kā arī iekļauti būvniecības līgumā un tā pielikumos (būvdarbu tāmēs) par būvdarbu veikšanu, tiem piemēro apgriezto PVN maksāšanas kārtību.

Savukārt atsevišķi sniegtie teritorijas sakopšanas un labiekārtošanas darbi (tostarp būvlaukuma sakopšanas un labiekārtošanas darbu ietvaros veiktie apzaļumošanas darbi) nav uzskatāmi par būvdarbiem būvniecības nozari regulējošo normatīvo aktu izpratnē, un tiem piemēro PVN vispārīgo piemērošanas kārtību.

4.jautājums

Vai pašvaldības piemēro apgriezto PVN maksāšanas kārtību? Kādi ir piemērošanas nosacījumi? 

Atbilde

Apgriezto PVN maksāšanas kārtību piemēro valsts un pašvaldību iestādes vai pašvaldības, kuras būvniecības pakalpojumus saņem saskaņā ar PIL noteikto iepirkuma procedūru vai kā publiskais partneris saskaņā ar Publiskās un privātās partnerības likumu atbilstoši līgumiem, kas noslēgti, sākot no 01.01.2013.

Valsts un pašvaldību iestādēm un pašvaldībām, kas nav reģistrētas iekšzemes PVN maksātājas, pirms šo pakalpojumu saņemšanas jāreģistrējas VID PVN maksātāju reģistrā.

5.jautājums

Vai logu piegādei ar montāžu vienkāršotas atjaunošanas ietvaros piemēro apgriezto PVN maksāšanas kārtību?

Atbilde

Logu piegāde ar montāžu PVN likuma izpratnē ir uzskatāma par būvniecības pakalpojuma sniegšanu, un šim darījumam piemēro apgriezto PVN maksāšanas kārtību.

6.jautājums

Komersants, kas ražo logus, neatkarīgi no ražošanas sniedz arī atsevišķu pakalpojumu – meistara nosūtīšanu, lai esošā būvē veiktu logu konstrukciju, regulēšanu u.tml. Vai šajā situācijā piemēro apgriezto PVN maksāšanas kārtību?

Atbilde

Ja komersants, kas ir reģistrēts iekšzemes PVN maksātājs, veic tikai logu konstrukciju remontu un regulēšanu, apgriezto PVN maksāšanas kārtību šiem pakalpojumiem nepiemēro.

7.jautājums

Komersants, kas ir reģistrēts iekšzemes PVN maksātājs, sniedz piekaramo griestu ierīkošanas pakalpojumus citam reģistrētam iekšzemes PVN maksātājam. Darbi tiek veikti klientu apkalpošanas zālē. Citusremonta darbus klientu apkalpošanas zālē neveic.

Atbilde

Ievērojot apgrieztās PVN maksāšanas kārtības piemērošanas nosacījumus, komersanta veiktajiem piekaramo griestu ierīkošanas darbiem, ja to rezultātā tiek ietekmētas ēkas iekšējās sienas, piemēro apgriezto PVN maksāšanas kārtību.

8.jautājums

Kādā kārtībā PVN piemēro par regulāri veicamiem kārtējiem ēkas vai būves apkopes darbiem, maziem remontdarbiem un avārijas remontdarbiem?

Atbilde

Ja minēto darbu rezultātā tiek ietekmētas ēkas vai būves iekšējās un ārējās sienas, piemērojama apgrieztā PVN maksāšanas kārtība. Pretējā gadījumā piemēro PVN vispārīgo maksāšanas kārtību.

9.jautājums

Kādā kārtībā piemēro PVN par elektroietaišu apsekošanu, profilaktiskajām pārbaudēm, bojājumu novēršanu, elektrotehniskajiem mērījumiem, izdegušo spuldžu nomaiņu, automātu pārslēgšanu?

Atbilde

Apgriezto PVN maksāšanas kārtību nepiemēro inženierkomunikāciju vai inženiertīklu uzturēšanai, pārbaudei un tehniskajai apkopei, tādējādi šajā jautājumā minētajiem pakalpojumiem apgriezto PVN maksāšanas kārtību nepiemēro.

10.jautājums

Komersanta pamatdarbība ir betona urbšana un zāģēšana būvobjektos, pakalpojumi tiek sniegti būvobjektu būvniecībā. Vai šiem pakalpojumiem piemēro apgriezto PVN maksāšanas kārtību?

Atbilde

Ja komersants sniedz betona urbšanas un zāģēšanas pakalpojumus būvdarbu veikšanai ēkā vai būvē, šiem pakalpojumiem piemēro apgriezto PVN maksāšanas kārtību.

11.jautājums

Komersants, kas ir reģistrēts iekšzemes PVN maksātājs, sniedz grīdas seguma nomaiņas pakalpojumu, izlaužot veco grīdas segumu (parketu, dēļus u.tml.) un nomainot to ar jaunu, citam reģistrētam iekšzemes PVN maksātājam. Minētajās telpās citi remonta darbi netiek veikti. Vai piemēro apgriezto PVN maksāšanas kārtību?

Atbilde

Šādiem komersanta veiktajiem grīdas seguma nomaiņas pakalpojumiem piemēro apgriezto PVN maksāšanas kārtību.

12.jautājums

Komersants, kas ir reģistrēts iekšzemes PVN maksātājs, citam reģistrētam iekšzemes PVN maksātājam sniedz pakalpojumu – rozešu, elektrības slēdžu un vadu nomaiņu veikala telpās, neietekmējot ēkas iekšējās un ārējās sienas. Citi remontdarbi veikala telpās netiek veikti. Vai piemērojams īpašais PVN režīms?

Atbilde

Ņemot vērā, ka, veicot minētos darbus, netiek izdarītas izmaiņas, kas tieši ir attiecināmas uz nekustamo īpašumu, t.i., netiek ietekmētas ēkas vai būves iekšējās un ārējās sienas, sniegtajiem pakalpojumiem apgriezto PVN maksāšanas kārtību nepiemēro un PVN par minētajiem pakalpojumiem maksā PVN likumā noteiktajā vispārīgajā kārtībā.

13.jautājums

Pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā komersants veic ēkas iekšējās apdares darbus (iekšējo telpu sadali un starpsienu izbūvi, dažādu virsmu krāsošanu, lakošanu, mīksto grīdu ieklāšanu un citus telpu apdares darbus), sniedzot pakalpojumu reģistrētam iekšzemes PVN maksātājam saskaņā ar līgumu, kas ir noslēgts pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā. Šo darbu veikšanai nav nepieciešama būvatļauja vai cits dokuments saskaņā ar būvniecības nozari regulējošiem normatīvajiem aktiem. Vai šiem ēkas iekšējās apdares darbiem, kas tiks veikti pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā, piemēro apgriezto PVN maksāšanas kārtību?

Atbilde

Minētajiem pakalpojumiem piemēro apgriezto PVN maksāšanas kārtību.

14.jautājums

Ģenerāluzņēmējs ir noslēdzis līgumu ar pasūtītāju par būvniecības pakalpojumiem konkrētam objektam. Starp ģenerāluzņēmēju un apakšuzņēmējiem slēgts uzņēmuma līgums, kurā noteikts atsevišķām telpām veikt gaisa kondicionēšanas sistēmas izbūves darbus. Kādu PVN maksāšanas kārtību piemēro šiem pakalpojumiem?

Atbilde

Ja apakšuzņēmējs sniedz tikai cauruļvadu un gaisa kondicionēšanas iekārtas uzstādīšanas pakalpojumus, neveicot ēkas sienu pārbūvi, apgrieztā PVN maksāšanas kārtība nav piemērojama un PVN šim darījumam ir piemērojams PVN likumā noteiktajā vispārīgajā kārtībā.

Savukārt, ja apakšuzņēmējs veic gaisa kondicionēšanas sistēmas izbūves darbus, kā rezultātā tiek ietekmētas ēkas vai būves iekšējās un ārējās sienas, minētajiem pakalpojumiem piemēro apgriezto PVN maksāšanas kārtību.

15.jautājums

Komersants veic videonovērošanas un signalizācijas sistēmas uzstādīšanu, kā arī kabeļtelevīzijas un interneta kabeļu ievilkšanu un to saslēgšanu sadales skapī, izurbjot sienā caurumus kabeļiem. Vai minētajiem pakalpojumiem piemēro apgriezto PVN maksāšanas kārtību?

Atbilde

Ņemot vērā, ka sniegtie pakalpojumi nav saistīti ar ēkas vai būves remontdarbiem un caurumu izurbšana sienā kabeļu izvilkšanai būtiski neietekmē ēkas vai būves iekšējās un ārējās sienas, šādā situācijā PVN sniegtajiem pakalpojumiem piemēro PVN likumā noteiktajā vispārīgajā kārtībā.

16.jautājums

2017.gadā ģenerāluzņēmējs, kas ir reģistrēts iekšzemes PVN maksātājs, noslēdza līgumu ar pasūtītāju par atsevišķu remonta darbu veikšanu, kam PVN likumā nav paredzēts piemērot apgriezto PVN maksāšanas kārtību (remonta darbi ārpus ēkas atjaunošanas, pārbūves, restaurācijas, vienkāršotās atjaunošanas, konservācijas). 2018.gadā tiek noslēgti līgumi starp ģenerāluzņēmēju un apakšuzņēmēju, kas ir reģistrēts iekšzemes PVN maksātājs, par atsevišķu remonta darbu, kas ir būvdarbi, veikšanu. Kāda PVN maksāšanas kārtība 2018.gadā piemērojama, ģenerāluzņēmējam izrakstot PVN rēķinu pasūtītājam un apakšuzņēmējam izrakstot PVN rēķinu ģenerāluzņēmējam?

Atbilde

Tā kā no 01.01.2018. apgriezto PVN maksāšanas kārtību piemēro arī būvdarbiem, kas tiek veikti ārpus ēkas būvēšanas, atjaunošanas, pārbūves, restaurācijas, vienkāršotās atjaunošanas, konservācijas un nojaukšanas, apakšuzņēmējs, 2018.gadā izrakstot PVN rēķinu par saviem sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem, kas ir būvdarbi, piemēro apgriezto PVN maksāšanas kārtību. Tāpat rīkojas arī ģenerāluzņēmējs, ja pasūtītājs ir reģistrēts iekšzemes PVN maksātājs. Savukārt, ja pasūtītājs nav reģistrēts iekšzemes PVN maksātājs, ģenerāluzņēmējs tam izraksta PVN rēķinu un PVN piemēro PVN likumā noteiktajā vispārīgajā kārtībā.

17.jautājums

Vai dažāda veidu inženiertīklu ierīkošanas pakalpojumiem piemēro PVN apgriezto maksāšanas kārtību?

Atbilde

Saskaņā ar BL 1.panta 2.punktu inženiertīklu ierīkošanas pakalpojumiem piemēro apgriezto PVN maksāšanas kārtību.

18.jautājums

Vai VID var sniegt skaidrojumu par to, vai komersantu sniegtie pakalpojumi ir uzskatāmi par būvdarbiem būvniecības nozari regulējošo normatīvo aktu izpratnē?

Atbilde

Jautājumi par komersantu sniegto pakalpojumu atbilstību būvdarbiem būvniecības nozari regulējošo normatīvo aktu izpratnē ir attiecīgās būvvaldes, kuras teritorijā tiek veikti šie pakalpojumi, nevis VID kompetencē.

19.jautājums

Komersants - reģistrēts iekšzemes PVN maksātājs veic biroju ēkas fasādes dekoratīvo apdari. Pakalpojumi tiek sniegti citam reģistrētam iekšzemes PVN maksātājam. Vai komersantam ir tiesības sniegtajam pakalpojumam piemērot apgriezto PVN maksāšanas kārtību?

Atbilde

Ņemot vērā, ka šis pakalpojums ir atzīstams par būvdarbiem un sniegts reģistrētam iekšzemes PVN maksātājam, komersantam ir tiesības sniegtajam pakalpojumam piemērot apgriezto PVN maksāšanas kārtību.

20.jautājums

Dzīvojamai mājai ir aizsērējušas lietus ūdens kanalizācijas caurules. Komersants plāno sniegt cauruļu tīrīšanas pakalpojumu dzīvojamās mājas pārvaldniekam – reģistrētam iekšzemes PVN maksātājam. Vai komersants var darījumam piemērot apgriezto PVN maksāšanas kārtību?

Atbilde

Tā kā sniegtais pakalpojums neietekmē dzīvojamās mājas iekšējās vai ārējās sienas, lietus ūdens kanalizācijas cauruļu tīrīšana nav uzskatāma par būvdarbiem PVN likuma izpratnē. Tādējādi komersanta sniegtajam pakalpojumam ir jāpiemēro vispārīgā PVN maksāšanas kārtība.

21.jautājums

Individuālam komersantam - reģistrētam iekšzemes PVN maksātājam ir noslēgts pakalpojumu līgums ar daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekotāju - reģistrētu iekšzemes PVN maksātāju par dažādu nelielu remontdarbu veikšanu viņa apsaimniekotajos nekustamajos īpašumos. Sniegtie remonta pakalpojumi ir šādi:

  • daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pastkastīšu nomaiņa, piestiprinot pastkastītes ar skrūvēm vai naglām sienā;
  • bojāto stiklu un rokturu nomaiņa daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ārdurvīm un kāpņu telpu logiem;
  • ventilācijas sistēmas gaisa plūsmas pārbaudes daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās.

Kuriem no minētajiem pakalpojumiem individuālais komersants ir tiesīgs piemērot apgriezto PVN maksāšanas kārtību?

Atbilde

Individuālā komersanta sniegtie pakalpojumi nav uzskatāmi par remonta pakalpojumiem, kuriem ir piemērojama apgrieztā PVN maksāšanas kārtība, jo neviens no minētajiem pakalpojumiem būtiski neietekmē daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšējās vai ārējās sienas, tostarp arī atsevišķu priekšmetu piestiprināšana pie sienām ar dažādu stiprinājumu (skrūvju, naglu, bīdeļu) palīdzību.

22.jautājums

Ražošanas ēkas fasādei vietām ir nepieciešams veikt steidzamus tās labošanas darbus. Ēkas īpašnieks, reģistrēts iekšzemes PVN maksātājs, noslēdz līgumu ar būvkomersantu - reģistrētu iekšzemes PVN maksātāju par ēkas fasādes labošanu. Minētie remontdarbi nav atzīstami par darbiem, kas saistīti ar ēkas atjaunošanu vai pārbūvi. Vai sniegtajam pakalpojumam ir piemērojama apgrieztā PVN maksāšanas kārtība?

Atbilde

Tā kā ēkas fasādes labošanas darbi ir atzīstami par būvdarbiem, sniegtajam pakalpojumam ir piemērojama apgrieztā PVN maksāšanas kārtība un par PVN samaksu ir atbildīgs pakalpojuma saņēmējs.

23.jautājums

SIA "Rasa" - reģistrēta iekšzemes PVN maksātāja veic ūdens krānu, ūdens maisītāju, dušas iekārtu, vannu, tualetes podu un citas santehnikas nomaiņu, neietekmējot nekustamā īpašuma iekšējās vai ārējās sienas. Vai SIA "Rasa" sniegtajiem santehnikas nomaiņas darbiem ir piemērojama PVN likuma 142.pantā noteiktā kārtība?

Atbilde

Tā kā santehnikas nomaiņas darbi neietekmē nekustamā īpašuma iekšējās vai ārējās sienas, SIA "Rasa" sniegtajiem pakalpojumiem nav piemērojama PVN likuma 142.pantā noteiktā apgrieztā PVN maksāšanas kārtība.

24.jautājums

Komersants - reģistrēts iekšzemes PVN maksātājs veic dabasgāzes sistēmu pārbaudi un to remonta pakalpojumus (tostarp bojāto detaļu nomaiņu). Kāda PVN likme piemērojama sniegtajiem pakalpojumiem, ja pakalpojumu saņēmējs ir reģistrēts iekšzemes PVN maksātājs?

Atbilde

Atbilstoši PVN likuma 142.pantā noteiktajiem nosacījumiem dabasgāzes sistēmu pārbaude un to remonts nav atzīstami par būvdarbiem, tādējādi šādiem pakalpojumiem piemērojama vispārīgā PVN maksāšanas kārtība.

25.jautājums

Kāda ir piemērojamā PVN maksāšanas kārtība elektrības, ūdens, gāzes un siltuma skaitītāju nomaiņai pret jauniem, ja pakalpojumus sniedz gan būvniecības pakalpojumu sniedzējs, gan konkrētās nozares apkalpojošais dienests, kas ir reģistrēti kā iekšzemes PVN maksātāji?

Atbilde

Ņemot vērā, ka minētie darbi nav uzskatāmi par būvdarbiem PVN likuma 142.panta izpratnē, sniegtajiem pakalpojumiem nav piemērojama apgrieztā PVN maksāšanas kārtība.