No 01.10.2014. vairākām uzņēmumu kategorijām pieejams plašāks valsts atbalsts nodokļu saistību izpildes jomā. Atbalsta pasākumi nodokļu saistību izpildes jomā ir noteikti uzņēmumiem, kurus tieši skāruši Krievijas Federācijas noteiktie importa ierobežojumi, uzņēmumiem, kurus Krievijas embargo skāris pastarpināti, kā arī finansiālās grūtībās nonākušiem uzņēmumiem, kas labprātīgi apliecinās apņemšanos samaksāt kavētos nodokļus, informē Valsts ieņēmumu dienests (VID).

Atbalsta pasākumi Krievijas Federācijas noteikto importa ierobežojumu skartajiem uzņēmumiem 

No 01.10.2014. uzņēmumiem, kuriem nodokļu maksājumu termiņa kavējumi ir radušies saistībā ar Krievijas Federācijas noteikto ierobežojumu Eiropas Savienības produkcijas importam, ir iespēja ar motivētu rakstveida iesniegumu vērsties VID un sadalīt un atlikt uz laiku līdz 5 gadiem samaksu par nokavētajiem nodokļu maksājumiem.

Uzņēmumam ir jāvēršas VID ne vēlāk kā mēnesi pēc maksājuma termiņa iestāšanās[1] un ir jāizpilda vismaz viens no šādiem kritērijiem:

  1. nodokļu maksātāja tādu eksporta darījumu īpatsvars uz Krievijas Federāciju, kas pakļauti Krievijas Federācijas noteiktajam ierobežojumam, ir lielāks par 10% no kopējā realizācijas apjoma;
  2. nodokļu maksātāja darbība ir saistīta ar Krievijas Federācijas noteiktajam ierobežojumam pakļauto preču eksportu, ražošanu, pārvadāšanu vai ekspedīcijas un loģistikas pakalpojumu sniegšanu šādām preču piegādēm vismaz 10% apmērā no kopējā realizācijas, pārvadājumu vai ekspedīcijas un loģistikas pakalpojumu apjoma, ja sankciju ietekmē tiek lauzti piegādes, pakalpojuma, pārvadājumu vai ekspedīcijas un loģistikas pakalpojumu līgumi vai samazināta preces vai pakalpojuma iepirkuma (piegādes) vai pārvadājuma cena, vai samazinājies attiecīgo pakalpojumu apjoms.

Pozitīva lēmuma gadījumā VID rakstveidā vienosies ar nodokļu maksātāju par parāda samaksas grafiku, ņemot vērā šādus faktorus:

  1. vai nodokļu maksātājs ievēro nodokļus regulējošajos normatīvajos aktos noteiktos nodokļu maksājumu samaksas termiņus;
  2. vai pēdējās nodokļu revīzijas (audita) laikā nodokļu maksātājam nav konstatēti pārkāpumi.

Atbalsta pasākumi Krievijas Federācijas noteikto importa ierobežojumu netieši skartajiem uzņēmumiem 

Tie uzņēmumi, kurus Krievijas noteiktie importa ierobežojumi skāruši pastarpināti, no 01.10.2014. līdz 09.08.2015. likuma Par nodokļiem un nodevām (likums par NN) 24.panta 1.daļas 1.punktā noteiktajos gadījumos 4 nodokļa pagarinājumu vietā varēs saņemt 6 nodokļu pagarinājumus vienā nodokļu veidā. Arī šajā gadījumā nodokļu maksātājam ne vēlāk kā mēnesi pēc maksājuma termiņa iestāšanās ir jāvēršas VID ar motivētu rakstveida iesniegumu.

VID vērš uzmanību, ka audita vai datu atbilstības pārbaudes rezultātā aprēķināto nodokļu maksājumu, nokavējuma naudas un soda naudas samaksu turpmāk varēs sadalīt termiņos uz laiku līdz 5 gadiem (likums vairs neparedz iespēju maksājumu atlikt).

Atbalsta pasākumi finansiālās grūtībās nonākušiem uzņēmumiem

No 01.10.2014. finansiālās grūtībās nonākušajiem nodokļu maksātājiem ir iespēja saņemt VID atbalstu nokavēto nodokļu maksājumu veikšanā, nosakot tiem samaksas termiņu uz laiku līdz pat 3 gadiem. Šāda iespēja paredzēta nodokļu maksātājiem, kuri vienlaikus atbilst šādiem 3 kritērijiem:

  • par nokavētajiem nodokļu maksājumiem ir spēkā esošs lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu bezstrīda piedziņu;
  • lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu bezstrīda piedziņu ir pieņemts ne vēlāk kā pirms 6 mēnešiem;
  • nav aktuāls maksātnespējas, tiesiskās aizsardzības vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process.

Šajā gadījumā nodokļu maksātājam jāvēršas VID ar motivētu rakstveida iesniegumu, kurā labprātīgi jāapliecina apņemšanās samaksāt kavētos nodokļus. Pēc lēmuma par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi pieņemšanas tiks pārtraukts aktīvs nokavēto nodokļu maksājumu piedziņas process (piemēram, atsaukti inkasācijas uzdevumi). 

Papildus VID vērš uzmanību, ka mainās arī VID un nodokļa maksātāja vienošanās līguma noslēgšanai nosacījumi[2], proti, no 01.10.2014. vienošanās līgumu var noslēgt arī par datu atbilstības 01.10.2014. pārbaudes rezultātā aprēķinātajiem papildu maksājumiem budžetā un vienošanās līgumā noteiktos maksājumus var veikt gada laikā pēc tā noslēgšanas dienas.

Minētos atbalsta pasākumus nosaka 18.09.2014. Saeimas pieņemtie grozījumi likumā par NN.


[1] Attiecībā uz nokavētajiem nodokļu maksājumiem, kuru maksāšanas termiņš ir iestājies pēc 08.08.2014. līdz 01.10.2014., likumā paredzētais iesnieguma iesniegšanas termiņš ir nosakāms, skaitot no 01.10.2014.
[2] VID un nodokļa maksātāja vienošanās līguma noslēgšanai nosacījumi noteikti likuma par NN 41.pantā.