01.09.2016. Valsts ieņēmumu dienests (VID) publicējis metodisko materiālu "Par personālsabiedrības peļņas vai zaudējumu atspoguļošanu personālsabiedrības un tās biedru grāmatvedībā un ienākuma nodokļa piemērošanu personālsabiedrības gūtajam ienākumam". Publicējam daļu no metodiskā materiāla, kurā skaidrots, kādos gadījumos izbeidzas personālsabiedrības darbība, kā notiek personālsabiedrības likvidācija un kādi finanšu pārskati šādā gadījumā jāsagatavo.

Personālsabiedrības darbība izbeidzas:

  • beidzoties laikam, uz kādu tā dibināta;
  • ar biedru lēmumu;
  • uzsākot bankrota procedūru;
  • ar tiesas nolēmumu.

Izbeidzot personālsabiedrības darbību, veic inventarizāciju, kurā nosaka visas sabiedrības mantas apjomu dabā un salīdzina prasījumu un saistību summas.

Personālsabiedrības darbībai izbeidzoties, notiek tās likvidācija. Sākot personālsabiedrības likvidācijas procesu, sagatavo likvidācijas sākuma finanšu pārskatu. Likvidācijas sākuma bilanci sagatavo, lai precizētu personālsabiedrības mantas vērtību, kreditoru prasījumu summu un likvidācijas kapitāla summu.

Izbeidzot personālsabiedrības darbību, sagatavo personālsabiedrības slēguma finanšu pārskatu un uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) deklarāciju par attiecīgo taksācijas periodu un iesniedz VID saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma (GPL) nosacījumiem.

Sagatavojot slēguma finanšu pārskatu, personālsabiedrība tai piederošos aktīvus (pamatlīdzekļus, krājumus, nemateriālos ieguldījumus, finanšu ieguldījumus, kā arī citas ķermeniskas un bezķermeniskas lietas) novērtē summās, kas atbilst to paredzamajiem neto pārdošanas ieņēmumiem. Paredzamie neto pārdošanas ieņēmumi ir starpība starp aktīva aplēsto pārdošanas vērtību un tā aplēstajām pārdošanas izmaksām.

Slēguma finanšu pārskatā prasījumus, nākamo periodu izmaksas un uzkrātos ieņēmumus novērtē atbilstoši summām, kuras būs iespējams iekasēt. Sagatavojot slēguma finanšu pārskatu, saistības, uzkrājumus, nākamo periodu ieņēmumus, uzkrātās saistības uzrāda vērtībā, kas ir saskaņota ar kreditoriem.

Novērtējot slēguma finanšu pārskata posteņus, aktīvu vērtību samazinājuma summas un neatgūstamās prasījumu summas iekļauj peļņas vai zaudējumu aprēķina (PZA) izmaksās.

Ja personālsabiedrības aktīvs iepriekšējos periodos bijis pārvērtēts atbilstoši augstākai vērtībai un vērtības starpība uz slēguma pārskata sagatavošanas brīdi joprojām iekļauta pašu kapitāla rezervēs, aktīva vērtības samazinājuma summas norakstīšanai vispirms izmanto rezervēs iekļauto summu un tikai pārējo vērtības samazinājuma daļu slēguma finanšu pārskata PZA izmaksās.

Ja pēc aktīvu vērtības samazināšanas pašu kapitāla rezerves vēl norakstītas, tās iekļauj PZA ieņēmumos.

Piemērs

2013.gadā personālsabiedrība iegādājās pamatlīdzekli 7500 EUR vērtībā. 2014.gadā veikta pamatlīdzekļa pārvērtēšana, un tā vērtība pēc pārvērtēšanas ir 12 000 EUR. Grāmatvedības reģistros tas tiek atspoguļots šādi:

  • D "Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi)" - 4500 EUR,                                   
  • K "Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve" - 4500 EUR.

2015.gadā personālsabiedrība izbeidz darbību. Sagatavojot slēguma finanšu pārskatu, tiek aplēsts, ka pamatlīdzekļa pārdošanas vērtība ir 11 000 EUR un tā pārdošanas izmaksas – 500 EUR. Tādējādi paredzamie pamatlīdzekļa neto pārdošanas ieņēmumi ir 10 500 EUR (10 500 = 11 000 – 500), un šādā vērtībā pamatlīdzeklis jāuzrāda slēguma finanšu pārskatā.

Pamatlīdzekļa vērtības samazinājums ir 1500 EUR (1500 = 12 000 – 10 500).

Tā kā pamatlīdzeklis 2014.gadā pārvērtēts atbilstoši augstākai vērtībai un starpība iekļauta postenī "Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves", vērtības samazinājumu noraksta no šīs summas. Grāmatvedības reģistros to atspoguļo šādi:

  • D "Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve" - 1500 EUR,
  • K "Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi)" - 1500 EUR.

Tā kā pēc pamatlīdzekļa vērtības samazināšanas pašu kapitāla posteņa "Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve" vērtība 3000 EUR vēl nav norakstīta, to iekļauj slēguma finanšu pārskata PZA ieņēmumos:

  • D "Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve" - 3000 EUR,
  • K "Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi" - 3000 EUR.

Ņemot vērā, ka pamatlīdzekļa vērtības palielinājuma daļa nevar ietekmēt ar UIN apliekamo ienākumu, sagatavojot UIN deklarāciju par 2015.gadu, personālsabiedrība par 3000 EUR samazina apliekamo ienākumu, norādot to deklarācijas 64.rindā, bet apliekamo ienākumu palielina par 4500 EUR deklarācijas 29.rindā.

Likvidācijas sākuma finanšu pārskats un likvidācijas slēguma finanšu pārskats sastāv tikai no bilances un PZA. Personālsabiedrības finanšu pārskats, ko sagatavo par pārskata gadu, kurā sākta likvidācija, kā arī par katru nākamo pārskata gadu, kurā likvidācija turpinās, sastāv no visām GPL noteiktajām finanšu pārskata sastāvdaļām.

Sagatavojot personālsabiedrības slēguma finanšu pārskatu, bilances aktīva posteņos norāda mantas atlikumu pēc kreditoru prasījumu apmierināšanas un viņiem paredzētās naudas deponēšanas.

Slēguma finanšu pārskata bilancē pašu kapitāla posteņus (izņemot pārskata gada PZA rezultātu) apvieno vienā postenī "Likvidācijas kapitāls". Slēguma finanšu pārskata postenī "Likvidācijas kapitāls" norādītā summa atbilst bilances aktīvā norādītajam mantas atlikumam un ir pamats personālsabiedrības mantas sadales plāna sagatavošanai un likvidācijas kvotas aprēķināšanai.