Kopš neatkarības atjaunošanas Latvijas Republikā nav bijis vienots normatīvais regulējums dokumentu un arhīvu pārvaldības procesam. 2006.gadā saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteikto spēku zaudēja 1995. gada 10. oktobrī izdotā Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas Instrukcija par juridisko personu arhīva dokumentu uzskaiti, uzkrāšanu un izmantošanu (turpmāk - Instrukcija). No augstāk minētā datuma Latvijā nebija ārējo normatīvo aktu, kuros būtu noteiktas prasības institūciju dokumentu un arhīvu pārvaldības kārtībai, kritēriji dokumentu glabāšanas termiņa noteikšanai un tehniskās prasības dokumentu saglabāšanai institūciju arhīvos.