Šobrīd preču aprite Eiropas Savienībā (ES) saistīta ar liela apjoma informācijas apmaiņu starp uzņēmumiem un kompetentajām iestādēm, kas joprojām lielā apmērā notiek papīra formātā. Apskatām divus aspektus, kas ir būtiski kravu pārvadājumu un loģistikas digitalizācijas mērķa sasniegšanā gan ES, gan ārpus tās robežām.

Laikam atbilstoša pavadzīme – eCMR

Noslēdzot darījumu līgumus par starptautisko pārvadājumu veikšanu Eiropā un citās pasaules valstīs, jāņem vērā ne tikai līguma nosacījumi, bet arī Konvencija par starptautisko autopārvadājumu līgumu, kas pazīstama kā CMR (Contrat de Transport International de Marchandises par Route) konvencija. Tas ir starptautisks dokuments, kas standartizē atsevišķus starptautiskā autopārvadājuma līguma noteikumus un norāda materiāltiesiskās normas, kas regulē starptautisko autopārvadājumu līgumus.

Jau kopš 2008.gada 20.februāra pieņemts Konvencijas par kravu starptautisko autopārvadājumu līgumu Papildprotokols par elektronisko pavadzīmi. Latvija šim papildprotokolam pievienojās 2009.gadā. Šobrīd tam ir pievienojušās 45 valstis no visas pasaules.