Vai, noslēdzot savstarpēju rakstisku vienošanos ar darījuma partneri par elektronisko rēķinu apmaiņu, kuri parakstīti ar elektronisko parakstu, ir nepieciešams iesniegt darījuma partnerim arī elektroniskos datus, kas apstiprinātu parakstītāja identitāti un nodrošinātu elektroniskā dokumenta autentiskumu? Vai tomēr darījuma partnerim nav pamata pieprasīt šādus identifikācijas rīkus un pietiek tikai ar noslēgto savstarpējo vienošanos?