Attiecībā uz avansā izsniegtajiem līdzekļiem Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma 8. pants papildināts ar jaunu 2.1 daļas 1. punktu. Tajā noteikts izsniegtā avansa maksājuma termiņa periods – 12 mēneši –, līdz kuram veiktais maksājums nav uzskatāms par peļņas sadali. Vai šis nosacījums attiecas arī uz avansu, kas izsniegts līdz likuma grozījumu spēkā stāšanās brīdim (piemēram, avanss pārskaitīts 2020. gada 1. februārī vai 2017. gada janvārī)? Vai ir atšķirība samaksātajiem avansiem līdz 2018. gadam un pēc?