Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma (UIN likums) pārejas noteikumu 10.punktā paredzēts: "Piemērojot šo pārejas noteikumu 8., 31. un 34.punktu par nesadalīto peļņu, kura uzrādīta bilancē 2017.gada 31.decembrī, uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas vajadzībām to samazina šādā kārtībā:

1) par zaudējumiem, kuri radušies turpmākajos pārskata gados;

2) par aprēķinātajām dividendēm, kurām piemērots šo pārejas noteikumu 8.punkts;

3) par debitoru parādiem, kuri, piemērojot šo pārejas noteikumu 31.punkta 1.apakšpunktu, ir samazinājuši apliekamo ienākumu;

4) par aizdevumiem, kuriem piemērots šo pārejas noteikumu 34.punkts."

Par pārejas noteikumu 10.punkta 1. un 2.apakšpunktu viss skaidrs: aprēķinot dividendes, tām nepiemēro uzņēmumu ienākuma nodokli (UIN), kamēr nav sadalīta līdz 31.12.2017. bilancē uzrādītā uzkrātā peļņa, kuru vispirms samazina par zaudējumiem, kas radušies pēc 31.12.2017. Tomēr nav saprotams, kā līdz 31.12.2017. bilancē uzrādītā nesadalītā peļņa var tikt samazināta par debitoru parādiem un aizdevumiem (3. un 4.apakšpunkts)?

Pārejas noteikumu 31.punktā noteikts, kā samazināma taksācijas perioda ar UIN apliekamā bāze, nevis iepriekšējo periodu peļņa: "Nodokļa maksātājs, kurš līdz 2017.gada 31.decembrim bija uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātājs saskaņā ar likumu "Par uzņēmumu ienākuma nodokli", ir tiesīgs samazināt taksācijas perioda ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamo bāzi par debitora parādiem, kas radušies līdz 2017.gada 31.decembrim un, sākot ar 2018 gada 1.janvāri:

1) tiek iekļauti zaudējumos (izdevumos), ja debitora parāds atbilst šā likuma 9.panta trešās daļas nosacījumiem, ievērojot šo pārejas noteikumu 10.punktu;

2) tiek norakstīti no uzkrājuma nedrošajiem parādiem, kas izveidots līdz 2017.gada 31.decembrim un kas, sākot ar 2018.gada 1.janvāri, tiek uzskaitīts dalīti no citiem uzkrājumiem, ja debitora parāds netiek iekļauts peļņas vai zaudējumu aprēķina izdevumos un tas atbilst šā likuma 9.panta trešās daļas nosacījumiem."

Savukārt UIN likuma pārejas noteikumu 34.punkts attiecināms uz taksācijas periodu: "Piemērojot šā likuma 11.panta pirmo un ceturto daļu, apliekamais ienākums nav jāpalielina par aizdevuma daļu, kas nepārsniedz nesadalīto peļņu, kura uzrādīta bilancē 2017.gada 31.decembrī." Līdz ar to nav saprotams, kā tas saistīts ar nesadalīto peļnu 31.12.2017.? Vai 34.punkts attiecināms tikai uz 2018.gada UIN deklarāciju? Atbilstoši UIN likuma 11.panta 4.daļas 2.punktam šī panta 1.daļu nepiemēro pārskata gadā izsniegtajiem aizdevumiem, ja pārskata gada sākumā bilancē neveidojas iepriekšējo pārskata gadu nesadalītā peļņa. Vai, ņemot vērā 11.panta 4.daļas 2.punktu un pārejas noteikumu 34.punktu, saistītajām personām izsniegtos aizdevumus, par kuriem jāpalielina ar UIN apliekamā bāze, var rēķināt šādi:

  • apliekamais ienākums = aizdevumi saistītām personām – aizņēmumi no nesaistītām personām – (pamatkapitāls pārskata gada sākumā  iepriekš izsniegtie neatmaksātie ilgtermiņa aizdevumi) – nesadalītā peļņa 31.12.2017. (pēdējais – tikai 2018.gada UIN deklarācijai)?

UIN likuma 11.panta 5.daļā noteikts: "Taksācijas perioda ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamo bāzi samazina par atmaksāto aizdevuma summu, ja kādā no pirmstaksācijas periodiem aizdevumu summa bija iekļauta ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamajā bāzē vai saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 8.1pantu aizdevums bija aplikts ar iedzīvotāju ienākuma nodokli." Vai par šādiem aizdevumiem ar UIN apliekamo bāzi samazina arī tad, ja aizdevumam ir piemērots iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) un tā iepriekš par šo aizdevumu nav tikusi palielināta? No likuma izriet, ka ir pietiekami, ja aizdevumam ticis aprēķināts IIN.