Kas jānorāda uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijā par 2018.gadu? Jautājumi ir par konkrētām deklarāciju rindām:

  • 1.tabulas 2.aile “Nesadalītā peļņa uz 31.12.2017.” – vai šajā ailē jānorāda sabiedrības zaudējumi, kas atspoguļoti bilancē uz 31.12.2017.?
  • 1.tabulas 6.aile “Debitoru parādi, kuri samazinājuši ar nodokli apliekamo bāzi” – vai šajā ailē jānorāda šaubīgo debitoru parādu atlikumi, par kuriem ir izveidoti uzkrājumi līdz 31.12.2017.?
  • 1.tabulas 7.aile “Aizdevums, kuram piemērots pārejas noteikumu 34.punkts” – vai šajā ailē jānorāda izsniegtās aizdevuma summas atlikums saistītai personai uz 31.12.2017.?
  • 3.tabulas 2. aile “Bilancē uzrādītais uzkrājumu atlikums uz 31.12.2017. x 0,75” - ja sabiedrība saņem rēķinus 2018.gada 1.pusgadā par izdevumiem, kas ir norādīti uzkrājumos bilancē uz 31.12.2017., un par šīm summām tiek samazināti uzkrājumi bilancē - vai šajā ailā jānorāda šīs summas, reizinot ar koeficientu 0,75?