Pieprasot uzziņu Valsts ieņēmumu dienestam, ir svarīgi detalizēti aprakstīt uzņēmuma darbības specifiku un jautājumu formulēt precīzi, citādi uzziņā sniegtā atbilde var kļūt uzņēmumam neizdevīga, kā tas ir sanācis šajā publikācijā izskatītajā gadījumā.

Šī gada 1.janvārī stājās spēkā Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums (UIN likums), paredzot ar uzņēmumu ienākuma nodokli (UIN) apliekamajā bāzē neiekļaut tikai tos reprezentācijas un personāla ilgtspējas izdevumus, kas kopā pārskata gadā nepārsniedz 5% no iepriekšējā pārskata gada kopējās darba ņēmējiem aprēķinātās bruto darba samaksas. Normatīvajā regulējumā ietvertais dažādo pieļaujamo izdevumu formulējums diemžēl rada neskaidrības nodokļu maksātājiem.

Lai saprastu, kā piemērojamas jaunā UIN likuma normas par personāla ilgtspējas izdevumiem, SIA “D” (Iesniedzējs) saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 98.pantu vērsās Valsts ieņēmumu dienestā (VID), lūdzot sniegt uzziņu par savām tiesībām.

Iesniedzēja neskaidrības

Iesniedzēja pamatdarbība ir karjeru izstrāde – dolomīta šķembu ražošana. Darba laiks ražošanas procesā iesaistītajiem darbiniekiem tiek organizēts gan dienas, gan nakts maiņās. Tā kā ražošana notiek dažādās Latvijas vietās un darbs saistīts ar regulāriem un sistemātiskiem izbraukumiem, tad darbinieki tiek sūtīti darba braucienos, jo nav iespējams nodrošināt viņu atgriešanos dzīvesvietā katras dienas beigās. Lai veiktu savu saimniecisko darbību un nodrošinātu darbiniekiem normatīvajos aktos noteikto darba un atpūtas režīma ievērošanu attiecīgajā objektā maiņas laikā, Iesniedzējs īrē telpas no citas sabiedrības un nomaksā komunālos izdevumus par attiecīgo nekustamo īpašumu.

Iesniedzējam nav izdevies gūt skaidru priekšstatu par UIN likuma 8.panta 4.daļas 3.punkta normas piemērošanu, vai attiecīgās izmaksas par telpu īri un ar to saistītās uzturēšanas izmaksas, nodrošinot darbinieku uzturēšanos maiņu darba dēļ, ir saimnieciskās darbības izmaksas vai ir definējamas kā personāla ilgtspējas pasākumu izmaksas.

Iesniedzējs lūdz VID sniegt uzziņu par to, vai Iesniedzējam darbinieku izmitināšanas izmaksas, t.i., telpu īres un citas ar to saistītās uzturēšanas izmaksas, ir definējamas kā ar saimniecisko darbību saistītas izmaksas vai kā ar saimniecisko darbību nesaistītas izmaksas.