Eiropas Cilvēktiesību tiesas (ECT) 12.01.2016. spriedums lietā "Barbulesku pret Rumāniju" ir raisījis virkni diskusiju. Šajā lietā ECT vērtēja darbinieka privātās dzīves neaizskaramības un darba devēja tiesību pārbaudīt, vai darbinieks ievēro iekšējo darba kārtību un neizmanto darba devēja resursus, tai skaitā datoru, internetu u.tml., personīgām vajadzībām robežas. Saskaņā ar šo spriedumu noteiktos gadījumos ir pieļaujams, ka darba devējs pārbauda, vai darbinieks uzņēmuma IT sistēmu izmanto tikai darba pienākumu izpildei. Tomēr šī sprieduma atziņas ir vērts analizēt vērīgāk, jo darba devēja tiesības nav tik absolūtas, kā varētu šķist.

Lietas būtība

Saskaņā ar iekšējiem darba kārtības noteikumiem rumāņu inženierim bija aizliegts personīgiem mērķiem izmantot darba devēja datorus, kopētājus, telefonus, teleksa un faksa mašīnas. Saskaņā ar darba devēja norādījumiem viņam savā darba datorā bija jāuzinstalē ziņojumu apmaiņas sistēma "Yahoo Messenger", lai atbildētu uz klientu jautājumiem.

Darba devējs monitorēja darbinieka "Yahoo Messenger" un konstatēja, ka tas tiek izmantots arī privātām vajadzībām. Kad darbiniekam par to lūdza paskaidrojumus, viņš apgalvoja, ka ziņojumu apmaiņas sistēmu izmantojis tikai darba vajadzībām. Darba devējs darbiniekam uzrādīja izdruku ar viņa privāto saraksti "Yahoo Messenger". Darba devējs uzteica darba tiesiskās attiecības, jo darbinieks bija pārkāpis iekšējos darba kārtības noteikumus.  Darbinieks vērsās tiesā, lai šo uzteikumu atzītu par spēkā neesošu, jo darba devējs bija pārkāpis viņa tiesības uz privāto korespondenci, ko aizsargā Rumānijas Konstitūcija un Krimināllikums. Rumānijas tiesa noraidīja darbinieka prasības pieteikumu, tāpēc viņš vērsās ECT ar pieteikumu pret Rumāniju par Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas (ECK) 8.panta pārkāpumu (tiesības uz privātās dzīves un korespondences neaizskaramību).