Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāts atklātā tiesas sēdē izskatīja atbildētājas SIA Rīgas Finanšu Grupa kasācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģijas 02.11.2007. spriedumu V. F. prasībā pret SIA Rīgas Finanšu Grupa par darba devēja uzteikuma atzīšanu par spēkā neesošu, par darba attiecību izbeigšanu.