2018.gada 14.jūnijā Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu departaments pieņēma spriedumu lietā Nr.SKC-213/2018, kurā tiesa deva vērtējumu par Darba likuma (DL) 101.panta 3.daļas un DL 110.panta 3.daļas savstarpējo piemērojamību, kā arī par DL 58.pantā iekļautā darbinieka atstādināšanas institūta maksimālo ilgumu darbiniekiem, kuri ir arodbiedrību biedri.

Lietas būtība

Darba devējs ar rīkojumu atstādināja darbinieku no darba ar 2015.gada 7.janvāri, bet 2015.gada 5.martā iekšējas izmeklēšanas rezultātā guva pārliecību un konstatēja, ka darbinieks ir būtiski pārkāpis darba līguma noteikumus, līdz ar to darba devējs uzskatīja par nepieciešamību izbeigt darba tiesiskās attiecības ar darbinieku.

Atbilstoši DL 16.panta 3. un 5.daļai, kā arī DL 101.panta 3.daļai par viena mēneša termiņu darba devēja uzteikuma izsniegšanai uzteikumam šajā lietā vajadzēja tikt izsniegtam ne vēlāk kā 2015.gada 4.aprīlī, taču, ņemot vērā gan Lieldienu brīvdienas, gan to, ka darbiniekam no 2015.gada 7.aprīļa līdz 2015.gada 6.maijam bija pārejoša darba nespēja, pēdējā diena, kad bija izsniedzams uzteikums, bija 2015.gada 7.maijs.

Darbinieks par atgriešanos darbā paziņoja 2015.gada 7.maijā, savukārt darba devējs uzteikumu izsniedza 2015.gada 8.maijā, kad darba devējs arī uzzināja, ka darbinieks ir arodbiedrības biedrs, tādējādi darba devējam bija pienākums DL 110.panta kārtībā lūgt piekrišanu darbinieka arodbiedrībai. 2015.gada 19.maijā darba devējs no attiecīgās arodbiedrības saņēma noraidošu atbildi par darbinieka atbrīvošanu no darba, tātad darba devējam par darba tiesisko attiecību izbeigšanu bija jāvēršas tiesā.

Vienlaikus darba devējs ar secīgiem rīkojumiem paildzināja termiņu darbinieka atstādināšanai no darba līdz brīdim, kad tiks saņemta arodbiedrības piekrišana darbinieka tiesisko attiecību izbeigšanai vai līdz stāsies spēkā tiesas spriedums par darba tiesisko attiecību izbeigšanu. 

Kā pirmās instances, tā apelācijas instances tiesas apmierināja darba devēja prasību par darba tiesisko attiecību izbeigšanu, norādot, ka DL 110.panta 3.daļā noteiktais termiņš ir uzskatāms par speciālo normu salīdzinājumā ar 101.panta 3.daļu, tāpēc attiecīgais uzteikuma termiņš ir skaitāms no arodbiedrības piekrišanas saņemšanas dienas, nevis no pārkāpuma atklāšanas vai izdarīšanas dienas.

Darbinieks vērsās Augstākajā tiesā.