Kad dokumenti ir sakārtoti un aprakstīti, tos glabā iestādes arhīvā vai akreditētā privātā arhīvā saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto.

Iestādes arhīvu reglamentē Arhīvu likums (AL), Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr.748 "Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi" (MK noteikumi Nr.748) un MK noteikumi Nr.749 "Kārtība, kādā nodod dokumentus pastāvīgā valsts glabāšanā Latvijas Nacionālajā arhīvā" (MK noteikumi Nr.749).