Saskaņā ar likuma Par uzņēmumu ienākuma nodokli (likums par UIN) 6. panta 1. daļas 19. punktu uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) maksātāja apliekamo ienākumu palielina par starpību starp nodotā (cedētā) parāda vērtību un naudas summu, kas iegūta par prasījuma tiesību nodošanu (cedēšanu) citai personai. Taču saskaņā ar likuma par UIN 6. panta 2.1 daļu šo punktu nepiemēro, ja ir ievēroti pirmie divi un viens no pārējiem šajā daļā minētajiem nosacījumiem: 1) cesionārs ir UIN maksātājs vai UIN pielīdzināta nodokļa maksātājs; [...] Ko var uzskatīt par UIN pielīdzināta nodokļa maksātāju? Vai mikrouzņēmums tāds ir?