Ministru kabineta noteikumu Nr.899 "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība" 96.21.apakšpunktā noteikts: "Ja nodokļa maksātājs taksācijas gada laikā pie viena ienākuma izmaksātāja saņem gan algota darba ienākumus, gan ienākumus no autoratlīdzības līguma vai uzņēmuma līguma (vai ienākumus no autoratlīdzības līguma un uzņēmuma līguma) un pie ienākuma izmaksātāja tam ir iesniegta algas nodokļa grāmatiņa, tad, nosakot nodokļa maksātāja mēneša apliekamo ienākumu, papildus algota darba ienākumam (nodokļa aprēķinam no tā) no ienākuma no autoratlīdzības līguma tiek atskaitīti šo noteikumu 57.punktā minētie autoru izdevumi un tiek piemērota likuma 15.panta astoņpadsmitajā daļā noteiktā nodokļa likme 20% apmērā." Vai šajā apakšpunktā aplūkotajā situācijā 5% valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI), kas veiktas no autoratlīdzības, nav jāatņem no autoratlīdzības summas, t.i., vai iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) jāaprēķina arī no VSAOI?