Pienākums ievērot tirgus cenu darījumos starp saistītām personām nav nekas jauns. Tāpat ir zināms, neievērojot darījuma tirgus cenu, var būt jāveic transfertcenu korekcijas. Šoreiz analizēsim, vai šīs korekcijas ietekmē uzņēmumu ienākuma nodokli (UIN), pievienotās vērtības nodokli (PVN) un darījuma muitas vērtību.

UIN un darījumu tirgus vērtība

Pienākums ievērot tirgus vērtību darījumos ar saistītām personām uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) maksātājiem nav nekas jauns. Likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli", kas bija spēkā līdz 31.12.2017., paredzēts, ka nodokļa maksātājam likuma 12.pantā noteiktajos gadījumos jāveic apliekamā ienākuma korekcijas, ja darījumā ar saistīto personu tā faktiskā vērtība neatbilst tirgus vērtībai (transfertcenu korekcijas).

Savukārt jaunā Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma, kas ir spēkā no 01.01.2018., 4.panta 2.daļas 2.punkta e) apakšpunktā noteikts, ka nodokļu maksātājam jāmaksā UIN par nosacīti sadalīto peļņu, kura ietver arī ienākumus, ko nodokļu maksātājs būtu saņēmis, vai izdevumus, kas nodokļu maksātājam nebūtu radušies, ja komerciālās un finanšu attiecības būtu veidotas vai dibinātas saskaņā ar noteikumiem, kuri būtu spēkā starp 2 neatkarīgām personām, un ja šo starp saistītām personām (no kurām viena ir nodokļa maksātājs) slēgto darījumu vērtība būtu atbilstoša tirgus cenai (vērtībai), kuras aprēķina metodes nosaka Ministru kabinets.