Likuma „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” (UIN likums) 13. panta 4.1 daļa noteic: Pirms to nemateriālo ieguldījumu izveidošanas vai iegādes izmaksu norakstīšanas, kuru rezultātā pēc 2009. gada 1. janvāra reģistrēta preču zīme vai patents, šo ieguldījumu izveidošanas vai iegādes vērtību palielina, reizinot ar koeficientu 1,5.