Uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) deklarācija tiek aizpildīta atbilstoši uzņēmuma gada pārskata Peļņas vai zaudējumu aprēķinā norādītajam rezultātam pirms nodokļu aprēķināšanas. Līdz ar to, sagatavojot gada pārskatu, svarīgi ir ievērot divus galvenos pamatprincipus, proti – Gada pārskata likuma 4. panta 3. daļu: Gada pārskatam ir jāsniedz patiess un skaidrs priekšstats par sabiedrības līdzekļiem, saistībām, finansiālo stāvokli, peļņu vai zaudējumiem un naudas plūsmu, un  25. panta 1. daļas 8. punktu: Sabiedrības saimnieciskie darījumi jāiegrāmato un jāatspoguļo gada pārskatā, ņemot vērā to ekonomisko saturu un būtību, nevis tikai juridisko formu.