Fiziska persona patapinājusi daļu no sava dzīvokļa SIA biroja vajadzībām. Dzīvokļa īpašnieks izraksta SIA rēķinu par komunālajiem pakalpojumiem proporcionāli patapinājuma līgumā norādītajai kvadratūrai. Vai šajā gadījumā fiziskai personai jāreģistrējas kā saimnieciskās darbības veicējai, ja tā saņemtos komunālos maksājumus no SIA tālāk pārskaita komunālo pakalpojumu sniedzējiem? Un kā ar iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām?