Lai gan Darba likumā (DL) darba devējam noteikts pienākums nodrošināt darbiniekiem labvēlīgus darba apstākļus, diemžēl ne vienmēr šis pienākums uzņēmumu ikdienā tiek īstenots. Darbinieki dažādās jomās un amata līmeņos var saskarties ar neētisku un diskriminējošu, bet smagākos gadījumos pat pazemojošu un vardarbīgu vadības vai kolēģu attieksmi.

Darbiniekiem šādā situācijā ir dažādi savu tiesību aizsardzības līdzekļi, un tikai no darbinieka ir atkarīgs, kādu risinājumu izvēlēties. Relatīvi mazāk aizskarošu situāciju atrisināšanai, iespējams, pietiek ar neformālu sarunu ar kolēģiem vai augstāka līmeņa vadības iesaistīšanu. Smagākos gadījumos darbinieks var iesniegt sūdzību darba devējam vai ziņot Valsts darba inspekcijai (VDI) vai darbinieku pārstāvjiem.

Kad darbinieks var uzteikt līgumu nekavējoties?

Darbinieka tiesības izbeigt darba līgumu nekavējoties noteiktas DL 100.panta 5.daļā, kurā paredzēts, ka darbiniekam ir tiesības rakstveidā uzteikt darba līgumu svarīga iemesla dēļ. Par tādu uzskatāms ikviens apstāklis, kas, pamatojoties uz tikumības un taisnprātības apsvērumiem, neļauj turpināt darba tiesiskās attiecības. Uzsakot darba līgumu saskaņā ar DL 100.panta 5.daļu, darbinieka uzteikums stājas spēkā un darba attiecības tiek izbeigtas nekavējoties, un darbiniekam nav vēl mēnesi jāstrādā pie darba devēja, kā tas būtu vispārīgā uzteikuma gadījumā atbilstoši DL 100.panta 1.daļai.