Praksē samērā bieži ir situācijas, kad darba devējs veic ieturējumus no darbinieka darba samaksas. Šī gada jūnijā pieņemts svarīgs Latvijas Republikas Augstākās tiesas (AT) Civillietu departamenta spriedums, kurā analizētas darba devēja tiesības veikt šādus ieturējumus, izmantojot Darba likuma (DL) 78.pantā noteiktās atprasījuma tiesības.

DL paredzētas darba devēja tiesības veikt ieturējumus no darbiniekam izmaksājamās darba samaksas šādos vispārīgos gadījumos:

  • ja tas izriet no darba devēja atprasījuma tiesībām;
  • ja tas nepieciešams, lai atlīdzinātu darba devējam nodarītos zaudējumus.

Šīs tiesības uzskatāmas par izņēmumu, kad pretēji vispārējam principam darbiniekam nav garantētas tiesības saņemt darba līgumā noteikto samaksu par darbu. Tādēļ šo tiesību piemērošanai DL paredzēta un darba devējam jāievēro noteikta procedūra un priekšnosacījumi.

Papildus darba devējam var būt pienākums veikt ieturējumus no darbinieka algas, ja tiesu izpildītājs Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā vērš piedziņu uz darbinieka darba samaksu.