30.08.2017. stājās spēkā Latvijas Republikas Augstākās tiesas (AT) Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-1320/2017, ar kuru noteikts, ka turpmāk darba devējs nedrīkstēs pārsūdzēt darbinieka uzteikumu, kura pamatā ir Darba likuma (DL) 100.panta 5.daļa, jeb uzteikumu svarīga iemesla dēļ.

Spriedumā lietā Nr.SKC-1320/2017 atkārtota AT 08.12.2016. spriedumā lietā Nr.SKC-2672/2016 šīs pašas civillietas (Nr.C20293115) ietvaros izteiktā atziņa, ka darba devējam nav tiesību apstrīdēt darbinieka uzteikumu kā gribas aktu, līdz ar to darba devēja prasījums par uzteikuma atzīšanu par spēkā neesošu nevar būt izskatīšanas priekšmets tiesā.