2018.gada 28.septembrī Augstākās tiesas Civillietu departaments izskatīja lietu Nr.SKC-552/2018 darbinieka prasībā pret darba devēju par darba līguma uzteikuma atzīšanu par spēkā neesošu un atjaunošanu darbā. Tiesas spriedumā iekļautas vairākas nozīmīgas atziņas Darba likuma piemērošanā situācijā, ja darbinieks nav piekritis darba devēja piedāvātajiem darba līguma grozījumiem.