Darba likumā (DL) paredzēts aizliegums radīt nelabvēlīgas sekas darbiniekam, ja viņš izmanto savas tiesības darba tiesisko attiecību ietvaros. Pavisam nesen lielu ievērību izpelnījās Latvijas Republikas Augstākās tiesas (AT) Civillietu departamenta 14.11.2017. spriedums lietā Nr.SKC-762/2017, kurā tiesa lēma, ka darba uzteikums atzīstams par spēkā neesošu, ja tā iemesls ir darbinieka atteikšanās pieņemt algu "aploksnē".

Faktiskie apstākļi

Prasītāju konkrētajā lietā atbildētāja pieņēma darbā par bārmeni viesnīcā. Nedaudz vēlāk (vēl pārbaudes laikā) ar viņu tika parakstīta vienošanās pie darba līguma, paredzot, ka darbiniece veiks arī vecākās viesmīles pienākumus. Prasītāju faktiski piespieda piekrist pildīt arī vecākās viesmīles darbu, jo viesnīcas īpašnieka pārstāvis brīdināja, ka pretējā gadījumā prasītājai būs jāraksta atlūgums. Turklāt rakstiska vienošanās par darbu noformēta tikai pēc tam, kad prasītāja vairākkārt uz to norādīja.