Senāta Administratīvo lietu departamenta 2023.gada 31.maija spriedumā lietā SKA-3/2023 tika izskatīts jautājums par soda naudas apmēra noteikšanu, kā arī ar nodokļu pārkāpuma atkārtotības konstatēšanu saistīti jautājumi. Minētie jautājumi atsevišķos aspektos ir vērtēti pietiekami niansēti, tāpēc tiem ir vērts pievērst uzmanību, jo nereti tieši lietas apstākļu smalkās nianses izšķir lietas rezultātu un to, kā tas atsauksies uz nodokļu maksātāja mantiskajām interesēm. Tāpat šim spriedumam un tā motīviem ir būtiska nozīme, jo pirms tā pieņemšanas tiesvedība bija apturēta, jo Senāts bija vērsies ar pieteikumu Satversmes tiesā.