Rakstā tiek apskatīta nedzīvojamo telpu nomas līgumu slēgšana komercdarbībā, analizējot svarīgākos jautājumus, kas saistīti ar nomas maksu, pušu atbildību un pienākumiem, kā arī vēršot uzmanību uz nomas līguma termiņiem un līguma izbeigšanās gadījumiem.